top of page

(English below)

Pandora:

Det var litt ved et innfall at Pandora bestemte seg for å gå på en audition på en strippeklubb Hun var 19 år og skulle søke jobb, men selv om hun søkte overalt, og hadde forberedt en fantastisk CV så fikk hun ikke jobb. Og da tenkte hun; 'nå skal jeg gjøre noe vilt', og hun fant seg selv på en audition på en strippeklubb. Hun hadde fantasert om å jobbe som stripper siden hun var 16, og for henne ble dette starten på en indre revolusjon.

 

Pandora har vokst opp i en konservativ kristen familie der hun har blitt innprentet at kvinner ikke har egen seksualitet, ja at det sågar er noe galt med en kvinne som har mye sex. For henne ble dermed sexarbeid, i form av det  å jobbe på strippeklubb, et frigjøringsprosjekt: Det ble en måte å finne seg selv på og bli trygg på seksualiteten. Eller som hun uttrykte det: Å bli venner med den. Og etter at Pandora for første gang hadde vært på audition for en strippeklubb følte hun på en bakkekontakt og en selvtilitt som hun aldri hadde følt tidligere. Hun er fortsatt ikke blitt helt bestevenner med seksualiteten, men dette er noe hun ikke føler på når hun er på jobb som stripper i 'underverdenen' som hun kaller klubbene. I 'oververdenen', altså de fleste andre steder er seksualitet fortsatt noe som kan være litt komplisert. Derfor setter hun pris på å kunne besøke 'underverdenen' i form av det å jobbe på strippeklubb. Men Pandora opplever også en dyp mening ved dette arbeidet siden hun har observert hvor helbredende og livgivende det kan være for de som kommer til strippeklubben å oppleve nærhet og sensualitet gjennom kontakten med danserne.

 

Pandora er også kunstmaler og i bildene ser vi henne på trappa med en kunstbok, og i hagen tegnende.

Pandora:

It was a bit on a whim that Pandora decided to go to an audition at a strip club. She was 19 years old and had been applying for a job, but even though she applied everywhere, and had prepared a fantastic CV, she didn't get a job. And then she thought; 'now I'm going to do something wild', and she found herself auditioning at a strip club. She had fantasized about working as a stripper since she was 16, and for her this was the start of an inner revolution.

 

Pandora has grown up in a conservative Christian family where she has been taught that women do not have their own sexuality, and that there is even something wrong with a woman who has a lot of sex. For her, sex work, in the form of working at a strip club, thus became a liberating project: It became a way of finding herself and becoming confident about her sexuality. Or as she put it: To become friends with it. And after Pandora auditioned for a strip club for the first time, she felt a connection to the ground and a confidence she had never felt before. She still hasn't become best friends with her sexuality, but this is something she doesn't feel when she's at work as a stripper in the 'underworld', which she calls the clubs. In the 'overworld', i.e. most other places, sexuality is still something that can be a bit complicated. That is why she appreciates being able to visit the 'underworld' in the form of working at a strip club. But Pandora also experiences a deep meaning in this work since she has observed how healing and life-giving it can be for those who come to the strip club to experience closeness and sensuality through the contact with the dancers.

Pandora is also a painter and in the pictures we see her on the stairs with an art book, and in the garden drawing.

Untitled-2415.tif
Untitled-2414.tif
bottom of page