top of page

(English below)

Om penger:

"Når folk snakker om å finansiere transisjonering så er det ikke bare kjønnskirurgi de snakker om, det er brystkirurgi og kroppsmodifisering. Det er livsmodifikasjon! Så du gjør en radikal endring i livet ditt og du må ha økonomi ... Det er nesten som om man snakker om å rive opp livet sitt og flytte til et helt nytt land. Og søkt på en helt ny jobb fra bunnen av. Og fått et nytt hjem. Det krever mye. Og, også ... du må ha en helt ny garderobe. Og ha midler til å kunne ta fri fra den lavtlønnede jobben, altså den vanlige jobben du har ... du får sykemelding hvis du er heldig, for kjønnsoperasjonen. Og selv om brystoperasjon er en del av det og nesten nødvendig, hvis du går gjennom rikshospitalet, så får du ikke sykemelding for det. For brystoperasjon er definert som en kosmetisk operasjon, og da blir du ikke sykemeldt. Så det er ikke bare kostnadene ved en operasjon, det er kostnadene ved å være langtidssykemeldt." (Lilith)

"... det varierer selvfølgelig også, men noen transpersoner trenger mye mer enn meg. Alt for mange får ikke behandling på rikshospitalet, og må få tak i pengene til operasjon selv." (Lilith)

"Grunnen til at jeg gikk inn i dette var jo at jeg ikke hadde noen i familien som kunne låne meg penger. Og jeg var veldig syk og ble avvist av NAV. Jeg gikk gjennom et stygt brudd og det gjorde at jeg ikke hadde noe sted å bo … Også husker jeg at jeg gikk til legevakten for å få hjelp ... altså depresjonen var veldig alvorlig, ikke sant. Så jeg hadde jo venner som lot meg kræsje hos dem en stund. Men jeg kunne jo ikke få tak i depositum. Og når jeg gikk på NAV så ble jeg jo avvist. og da endte det opp med at jeg begynte å henge på barer og sånn, også dro eg hjem med fyrer, overnattet med en ny hver natt i bytte mot sex, ikke sant. Og det var da jeg begynte å tenke at da kan jeg like godt ta betalt. Og etterhvert så klarte jeg jo å spare opp til depositum og husleie. Så jeg fikk jo tak over hodet til slutt." (Fransceska)

"Mitt perspektiv er ... jeg er nitten år gammel, jeg bor i Norge, og jeg er vakker. Og jeg trenger penger til å forsørge meg selv, katten min og mine andre dyr. Og jeg har ikke jobb. Hvis jeg får en jobb her, kan jeg slutte med å være eskorte.» (Dante)

 

"Selvfølgelig er det mest positive med sexarbeid pengene. Og det var jeg veldig takknemlig for i år, fordi jeg lette etter jobber, og det holdt hodet over vannet. Pluss at tingen med penger er at ... I vårt samfunn betyr penger makt, det er å få en bekreftelse kvantifisert på en måte. Jeg føler meg ønsket ... og mektig. Det er en følelse av at noen virkelig vil ha meg. De vil ha meg så mye at de betaler for det." (Gabriel)

"Jeg har jo andre jobber på siden, og jeg har så mye muligheter, så jeg trenger ikke de pengene. Eller jo, jeg trenger de pengene for å bygge kapital, og det har jeg gjort, jeg har jo endelig blitt stabil økonomisk. Bank i bordet! Jeg kan jo dra på ferie hvis jeg vil, og hvis noe skjer så er jeg trygg økonomisk da, og det har jeg aldri hatt muligheten til før, på den måten. Jeg har jo aldri før hatt en sparekonto med mer enn femti kroner på. Og liksom, hvis jeg skal fikse noe så må jeg alltid vente, jeg kan ikke kjøpe meg noe med en gang liksom. Men denne jobben har gjort at jeg liksom bare, altså nå har jeg egenkapital, jeg kan  kjøpe leilighet hvis jeg vil. Og jeg kan kjøpe fancy kaffe, espresso på kaffebrenneriet. Når det kommer til mat og sånn, der er jeg glad i luksus. Men jeg er ikke interessert i klær og sånne ting, og jeg har vært veldig bevist på å spare ..." (Sana)

"Jeg ville bare ... jeg ville utforske seksualiteten min. Og det er en del av det jeg vil med dette. Og det er veldig gøy, i det minste får du utforske til en viss grad. Men det er definitivt penger som motiverer meg mest, og ... og kanskje i en verden som denne hvor du må ha penger for å leve ... og jeg kan bare ikke tenke meg å jobbe det 24/7 livet, den kampen! Så det er bare et godt alternativ til det livet da. Og jeg vil også leve, jeg vil leve komfortabelt. Jeg liker også å bli skjemt bort og få gaver og ... fine opplevelser.  Så sexarbeid, eller i det minste den måten jeg har organisert karrieren min på ... er en fin måte å gjøre det på." (Jeanette)

On money:

"When people talk about financing transition, it's not just genital surgery that they're talking about, it's breast surgery and body modification. It's life modification! So you are making a radical change in your life and you must have finances ... It's almost as if you were talking about uprooting your life and moving to a completely new country. And applied for a completely new job from scratch, and got a new home. It requires a lot. And, also ... you have to have a whole new wardrobe. And having the means to be able to take time off from the low-paying job, the regular job you have ... you get sick leave if you're lucky, for the genital surgery. And even if breast surgery is part of the transition and almost necessary, if you have to go through the national hospital, then you will not get a sick leave for that. Because breast surgery is defined as a cosmetic operation, and then you don't get sick leave. So It's not just the cost of an operation, it's the cost of being on a long-term sick leave." (Lilith)

"... it also varies of course, but some trans people need much more than I did. Too many people are not admitted treatment at the national hospital, and have to get hold of the money for surgery." (Lilith)

"The reason why I got into this was that I had no one in the family who could lend me money. And I was very ill and I was rejected by NAV. I went through a nasty break-up and that meant I didn't have a place to live... I also remember going to the emergency room to get help... and the depression was very serious. So I had friends who let me hang out with them for a while. But I couldn't get a deposit. And when I went to NAV I was rejected. and then I ended up hanging out in bars, I went home with guys, slept at a new ones place every night in exchange for sex, right  And that's when I started thinking that I might as well get paid for it. And eventually I managed to save up for the deposit and rent. So I got a roof over my head in the end." (Fransceska)

"Of course, the most positive thing about sex work is the money. And I was very grateful for that this year, because I was looking for jobs, and it kept my head above water. Plus, the thing about money is that ... in our society, money means power, it's getting an affirmation quantified in a way. I feel wanted ... and powerful. It's a feeling that someone really just wants me ... they want me so much they'll pay for it." (Gabriel)

"I have other jobs on the side, and I have so many opportunities, so I don't need that money. Well, I need that money to build capital, and I've done that, I've finally become financially stable! I can go on holiday if I want, and if something happens then I'm safe economically, and I've never had economic safety like that." (Sana)

​"my perspective is ... I'm nineteen years old, I live in Norway, and I'm beautiful. And I need money to support myself, my cat, and my other animals. And I don't have a job. If I get a job here, I can stop being an escort." (Diente)

​"I just kind of wanted to ... I wanted to explore my sexuality. And that's part of what I want with this. And it's really fun, at least you get to explore to a certain extent. But it's definitely money that motivates me the most, and ... and maybe in a world like this where you have to have money to live ... and I just can't imagine working that 24/7 life, that struggle! So it's just a good alternative to that kind of life. And I also want to live, I want to live comfortably. I also like to be spoiled and get gifts and ... nice experiences. And then sex work, or at least the way I have organized my career ... is a great way to do that." (Jeanette)

bottom of page