top of page

(English below)

 

Lina:

Da Lina ble sykemeldt fikk hun ikke utbetalt alt hun beviselig hadde krav på økonomisk fra NAV. Det var først etter at det hadde gått lang tid og hun søkte juridisk hjelp at hun endelig fikk de resterende sykepengene sine etterbetalt, og hun hadde derfor problemer med å betale husleien i denne perioden. På den samme tiden var hun på Tinder, og en som kalte seg for 'Sugardaddy' tilbydde henne et høyt beløp for å møtes og ha sex. Lina hadde alltid vært nysgjerrig på sexarbeid, samtidig som det at hun definerte seg som feminist var noe som hadde hindret henne fra å gå videre med fantasien: Hun hadde nemlig hatt en oppfatning av det var 'ufeministisk' å selge seksuelle tjenester, og siden det å være feminist er en viktig del av hennes identitet hadde hun ikke testet det. Men nå var hun altså i en situasjon der hun virkelig trengte penger, og hun hadde fått et godt tilbud. Og i tillegg til at hun trengte pengene så var hun også nysgjerrig på hvordan det kom til å være, hvordan det kom til å føles å selge sex. Kom de seksuelle opplevelsene til å være annerledes på noen måte fordi det var penger involvert, og i så fall hvordan? Det viste seg at sexsalg ikke var særlig annerledes enn andre seksuelle møter hun hadde hatt og at alt selvfølgelig kommer an på kjemien med den spesifikke personen som man velger å møte. Det ble en fin og trygg opplevelse og hun traff mannen noen flere ganger, men så hørte hun ikke noe mer fra han. Siden hun ikke visste helt hvordan hun skulle gå fram, men også fordi hun fortsatt var plaget av ideen om at det var 'ufeministisk' å selge sex, solgte hun ikke seksuelle tjenester igjen på noen år.

Siden dette har hun blitt ufør, og laveste sats uføretrygd er ikke mye å skryte av. Den er under EU's fattigdomsgrense. Og dersom man jobber for mye på siden får man så store trekk i uføretrygden at det ikke er noe poeng å jobbe. Hun har en tilstand som gjør at hun har både gode og dårlige dager og dette gjør at det er vanskelig å stå i en vanlig jobb der man må kunne møte til avtalt tid. Hun velger å selge seksuelle tjenester gjennom en eskorteside innimellom for å spe på inntekten. For henne er sexsalg en måte å kunne være økonomisk trygg i en dyrtid. Noen ganger gir det henne interessante møter og gode seksuelle opplevelser med mennesker hun aldri hadde møtt dersom det ikke hadde vært for dette. Andre ganger er sexen ikke særlig givende for henne selv, men det føles likevel fint å kunne tilby seksuelle opplevelser til mennesker som av ulike grunner har vært frarøvet seksualitet i livene sine.

 

Lina skulle ønske at de feministene som er i mot sexarbeid kunne forstå at kriminalisering og stigma bare gjør situasjonen mer utrygg for de av oss som selger seksuelle tjenester, uansett om grunnen er dårlig råd eller noe annet. Og at sexarbeid, som alle andre ting man gjør for penger, eksisterer på grunn av vårt økonomiske system. Og en velferdsstat som ikke lenger lever opp til sitt navn.

Lina deltar ikke med bilder i prosjektet.

Lina:

When Lina was on sick leave, shi did not get payed out everything that she was demonstrably entitled to financially. It was only after a long time had passed and she sought legal help that she finally recieved her remaining money, and she thus had some problems affording rent. At the same time, she was on Tinder and someone calling himself 'Sugardaddy' offered her a large sum to meet and have sex. Lina had always been curious about sex work, at the same time that the fact that she defined herself as a feminist was something that prevented her from going further with her fantasy: She had held the opinion that it was 'unfeminist' to sell sexual services, and since being a feminist was an important part of her identity she had not tested it. But now she was in a situation where she really needed money, and she had received a good offer. And in addition to the fact that she needed the money, she was also curious about what it was going to be like, how it was going to feel to sell sex. Were the sexual experience going to be different in any way because money was involved, and if so how? It turned out that selling sex was really not much different to other sexual encounters she had had, and that it all depends on the chemistry with the specific person you choose to meet. It was a nice and safe experience and she met the man a few more times, but then she heard nothing more from him. Since she didn't quite know how to proceed, but also because she was still bothered by the idea that it was 'unfeminist' to sell sex, she didn't sell sexual services again for a few years.

Since then, she has become disabled, and the lowest rate of disability benefit is not much to brag about.  And if you work too much on the side, you get such a big draw on disability benefits that there is no point in working. She has a condition that causes her to have both good and bad days and this makes it difficult to hold a normal job where you have to be able to come to work at the agreed time. She chooses to sell sexual services through an escort site every now and then to make ends meet on the low disability benefit. For her, selling sex is a way of being financially secure. Sometimes it gives her interesting meetings and good sexual experiences with people she would never have met if it hadn't been for this. At other times, the sex is not particularly rewarding for her, but it still feels good to be able to offer sexual experiences to people who, for various reasons have been deprived of sexuality in their lives.

 

Lina wishes that the feminists who are against sex work could understand that criminalization and stigma only make the situation more unsafe for those of us who sell sexual services, regardless of whether the reason is  having little money or something else. And that sex work, like all other things you do for money, exists because of our economic system. And a welfare state that no longer lives up to its name. ​

 

Lina does not participate with photos in the project.

bottom of page