top of page

(English below)

Om kunst:

"Jeg filmer meg selv når det skjer, når jeg finner ut at ... nå skal jeg filme noe, når jeg får inspirasjon. når jeg finner ut at dette er en jævla god idé ... så går jeg kanskje ut og filmer det. Så det er litt sånn, det er mitt lille kunstprosjekt. Jeg er min egen muse for å si det sånn." (Alexa)

"Jeg synes at sexarbeid og kunst går ... kanskje ikke akkurat hånd i hånd, men det er ganske nært. De holder en par fingre kan du si ..." (Alexa)

"Du reflekterer deg selv i alt det du skaper. Det du er og det du gjør vil skinne igjennom i alt. Også seksualitet. Spesielt seksualitet! Jeg tror at seksualitet er noe som er så sterkt knyttet til alle delene av identiteten vår. Alle sømmene som gjør at vi er den vi er uttrykker seg gjennom seksualitet. Alle disse fetisjene som folk har ikke sant? All seksuell variasjon. Sex og kroppen er ... vi lever i kroppen vår, kroppen er åpenbart viktig for oss. Og kjærlighet er viktig! Og alle disse tingene, føler jeg, er det som utgjør hva det vil si å være menneske. Så selvfølgelig når du skaper seksuelt materiale ... da er det kunst! For det er en refleksjon av deg selv i noe du har skapt." (Alma)

"Jeg har en venninne som er utdannet samtidsdanser. Hun er også stripper. ... så da, skal ikke dansingen hennes lenger være kunst? Bare fordi det skjer på en strippeklubb?" (Alma) 

"Hva er kunst? Kunst er noe som får deg til å føle noe, ikke sant? Og hvis du blir kåt av det, så er dette også en følelse."(Alma)

"Ja, det er en type kunstnerisk ... det er en forlengelse av alt jeg gjør. Jeg bruker musikken, og jeg har drevet med hår og sminke, og foto ... og også modelling tidligere. Og gjennnom OnlyFans får jeg samla absolutt alt. Det er et sted hvor alle mine idiotiske ideer kan settes til live ... også kan jeg bruke kroppen til det! Og jeg føler også at ... jeg har hatt et veldig nøytralt forhold til kroppen, bare sånn, jaja, den funker til den den skal liksom. Men nå når jeg har begynt med dette kunstneriske, så har jeg blitt mer glad i kroppen min. Og dette skjer ikke på grunn av tilbakemelding fra andre, men mer fordi man ser seg selv." (Kitty Azora)

On art:

"I film myself when it happens, when I find out that ... now I am going to film something,  when I get inspiration. when I figure out that this is a damn good idea ... then maybe I'll go out and film it. So it's a bit like that, it is my little art project. I am my own muse so to speak." (Alexa)

"I think that sex work and art are... maybe not exactly hand in hand, but it's pretty close ... they hold a couple of fingers you might say..." (Alexa)

​"You reflect yourself in everything you create. What you are and what you do will shine through in everything. Also sexuality. Especially sexuality! I think that sexuality is something that is so strongly connected to all the parts of our identity. All the seams that make us up express themselves through sexuality. All these fetishes that people have right? All sexual variation. Sex and the body are ... we live in our body, the body is obviously important to us. And love is important! And all of these things, I feel, is what constitutes what it is to be human. So of course when you create sexual material ... then it is art! Because it is a reflection of yourself in something you have created." (Alma)

​"I have a friend who is trained as a contemporary dancer. Also she is a stripper. So then, should her dancing no longer be art? Just because it happens in a strip club?" (Alma)

 "What is art? Art is something that makes you feel something, right? And if it's getting you horny, this is also a feeling." (Alma)

"Yeah, it's kind of artistic… it's an extension of everything I do… I use the music, and I do hair and makeup, and my  photography… and I've done modeling in the past. Through OnlyFans, I get to collect absolutely everything. It's a place where all my idiotic ideas can be brought to life, and I can use my body too! And I also feel that ... I've had a very neutral relationship with the body, just like, yeahyeah, it works the way it's supposed to. But now that I've started this artistic thing ... I've become more happy with my body. And this doesn't happen because of feedback from others, but more because you see yourself." (Kitty Azora)

bottom of page