top of page

(English below)

Kitty Azora:

Sommeren 2022 var Kitty Azora nødt til å flytte og hun bestemte seg for ikke å lete etter en ny leilighet med det samme, men heller bruke anledningen til å reise litt. På Instagram gjorde hun seg om til en 'travelling homeless kitty', og finansiert med apper som OnlyFans og webcamming reiste hun til 14 land og tre kontinenter på under et år. Man må kanskje være litt ukonvensjonell og ha en evne til å tenke forbi noen sosiale normer for å begi seg ut på en sånn reise. Kitty Azora mener selv at dette har sammenheng med å ha et nervesystem og en hjerne som er i stand til å tenke litt ut av boksen, eller se forbi sosiale konvensjoner. Selv er hun både autistisk og har ADHD, og hun tror at det er dette som gjør henne i stand til å tenke utenfor normene, og finne kreative løsninger. Hun velger å ikke la seg påvirke av stigmaet som omringer sexarbeid, og hun har stått fram flere ganger i ulike medier med sin historie. Hun er opptatt av at vi som samfunn må slutte å skape så mye panikk rundt alt som har å gjøre med kropp og seksualitet.

Kitty Azora er en rosa punker, heks, stylist, musiker og innholdprodusent, og hun er svært kreativ. Gjennom apper som Onlyfans får hun brukt mange av sine egenskaper og talenter. Her er hun både en stylist, en fotograf, en modell, og en underholder og kunstner

Bildene av henne har vi tatt i slottsparken en fin vårdag.

Kitty Azora:

In the summer of 2022, Kitty Azora had to move and she decided not to look for a new apartment right away, but rather use the opportunity to travel a bit. On Instagram, she turned into a 'travelling homeless kitty', and financed with apps such as OnlyFans as well as Webcamming, she traveled to 14 countries and three continents in less than a year. You may have to be a bit unconventional and have an ability to think beyond some social norms to embark on such a journey. Kitty Azora herself believes that this has to do with having a nervous system and a brain that is capable of thinking a little outside the box, and looking past social conventions. She herself is both autistic and has ADHD, and she believes that this is what enables her to think outside the norms and find creative solutions. She chooses not to be influenced by the stigma that surrounds sex work, and she has appeared several times in various media with her story. She is concerned that we as a society must stop creating so much panic around everything to do with the body and sexuality. ​

 

Kitty Azora is a pink punk, witch, stylist, musician and content producer, and she is very creative. Through apps such as OnlyFans, she gets to use many of her talents. Here she is both a stylist, a photographer, a model, and an entertainer and artist.

 

We took the pictures of her in the castle park on a fine spring day.

 

 

Untitled-2376_edited.jpg
Untitled-2377_edited.jpg
bottom of page