top of page

(English below)

Lilith:

Lilith ble 'outet' som sexarbeider i et lite lokalsamfunn, etter at hun hadde gjort en strippe-jobb på et utdrikningslag. Å bli outet er i seg selv en smertefull opplevelse siden det innebærer å miste kontrollen over sin egen historie og identitet, men det kan også få materielle konsekvenser som kan være alvorlige: For Lilith førte det til at hun mistet jobben hun hadde som bartender: Hun ble innkalt til et møte der hun ble forespeilet at det skulle snakkes om noe helt annet. Også ble hun i stedet konfrontert med nakenbilder fra annonsen hun hadde hatt på en eskorteside. Lilith tok arbeidsgiveren til retten og hun vant saken. På grunn av denne saken vet vi at det å være sexarbeider på siden av en annen jobb ikke kan være en gyldig oppsigelsesgrunn. Hun valgte å ta saken til retten fordi hun syntes det var viktig å få lovfestet at dette ikke var greit. Svært få sexarbeidere tør å gå til rettsak når ting som dette skjer siden det vil bety å eksponere seg som sexarbeider for omverdenen. Stigma sitter altså både i halen og på snuten på dette dilemmaet. For det første så var det stigmaet som førte til at sexarbeid ble sett som et problem i utgangspunktet. Det var også stigma som gjorde det vanskelig å gå til sak, og dermed få rettet opp uretten, siden dette ville innebære å eksponere seg enda mer. Men heldigvis, for de som kommer etter henne, hadde Lilith mot til å gjøre nettopp dette.

 

Lillth har siden dette engasjert seg for sexarbeideres rettigheter og en mer inkluderende feminisme, og som feltarbeider i PION hjelper hun de som tar kontakt med å finne den riktige støtten i form av for eksempel juridisk hjelp eller helsehjelp. Hun jobber også for å få satt sexarbeideres rettigheter på agendaen i forbindelse med kvinnedagen.

Lilith har en vakker tatovering av karakteren Elsa fra Frost-filmene på skulderen. Hun elsker Disneys filmatiske univers fordi hun finner at mange av filmene på en indirekte måte tar for seg opplevelsen av å være skeiv i samfunnet vårt. For eksempel i Frost-filmene der vi møter Elsa som har magiske evner: På grunn av disse evnene gjemmer familien hennes henne vekk fra offentligheten, og hun må undertrykke sine evner. Da hun ikke lenger greier å undertrykke det outer hun seg selv, men blir så skremt av stigmaet at hun søker isolasjon. I isolasjon opplever hun mer komfort med seg selv siden hun ikke lenger behøver å skjule hvem hun er. Senere oppnår hun aksept fra sin søster og resten av Arendell og hun oppnår også kontroll over sine magiske evner. I film to finner hun sin skeive familie og man kan se at hun slipper løs håret sitt i takt med at hun aksepterer seg selv fullt og helt når hun er sammen med Norhulda-folket. Noe sier meg at Lilith, som er en transkvinne, har vært på en lignende reise.

Lilith driver med dykking, og i bildet poserer hun med hawaislyngen (dykkespydet), hun er sminket med glitter og kledd i tang en varm sommerkveld etter en svømmetur.

Lilith:

Lilith was outed as a sex worker in a small local community, after she had done a stripping job at a stag party. Being outed is in itself a painful experience since it involves losing control over one's own story and identity, but it can also have serious material consequences: For Lilith, it led to her losing her job as a bartender: She was summoned to a meeting where she was told they would be talking about something completely different. Instead she was confronted with nude photos from the ad she had had on an escort site. Lilith took the employer to court and she won the case. Because of this case, we know that being a sex worker on the side of another job cannot be a valid reason for firing someone. She chose to take the case to court because she thought that it was important to have it legislated that this was wrong. Very few sex workers dare to go to court when things like this happen since it would then mean exposing themselves as sex workers to the public. The stigma thus resides in both the tail and on the nose of this dilemma. It was the stigma that led to sex work being seen as a problem in the first place. It was also stigma that made it difficult to go to court, and thus have the injustice redressed, since this would mean exposing oneself even more. But fortunately, for those who come after her, Lilith had the courage to do just this.

Lilith has since this been committed to the  fight for the rights of sex workers and a more inclusive feminism, and as a field worker in PION, she helps those who make contact to find the right support in the form of, for example, legal help and health care. She is also working to put sex workers' rights on the agenda in connection with Women's Day. ​

Lilith has a beautiful tattoo of the character Elsa from the Frozen movies on her shoulder. She loves Disney's cinematic universe because she finds that many of the films indirectly deal with the experience of being queer in our society. For example in the Frozen films where we meet Elsa who has magical abilities: Because of these abilities her family hides her away from the public and she has to suppress them. When she can no longer suppress them, she outs herself, but is so frightened by the stigma that she seeks isolation. In isolation she experiences more comfort with herself since she no longer needs to hide who she is. Later she gains acceptance from her sister and the rest of Arendel and in this way she also gains control over her magical abilities. In film two, she finds her queer family and you can see that she lets her hair down as she fully accepts herself when she is with the Norhulda people. Something tells me that Lilith, who is a trans woman, has been on a similar journey. ​

 

Lilith dives, and in the picture she poses with the hawaii sling (diving spear), with glitter make-up and dressed in seaweed on a warm summer's evening, after having a swim.

Untitled-2389.jpg
bottom of page