top of page

(English below)

 

Om kink og fetish:

"Det var en tid da jeg jobbet både som servitør og som domina. Og jeg elsket å dominere så mye, bare så mye. Ikke bare på grunn av inntekten, men på grunn av hvor fascinerende det var psykologisk, for meg. Det var veldig interessant å håndtere alle disse forskjellige menneskene og deres ønsker og fetisjer." (Kalyss Mercury)

 

"Det er litt paradoksalt. Og dette er nok en av grunnene til at det også eksisterer dette stigmaet rundt S&M og og kink. Fordi det er paradoksalt, ikke sant? De fleste ønsker å unngå smerte. Så hvorfor vil du ha smerten? Fordi du får noe ut av det! På en måte er det litt som ... det er mye masochisme i forskjellige situasjoner, i forskjellige 'vaniljesituasjoner'. Tenk på folk som driver med ekstremsport, folk som løper et maraton. Eller Tour de France. Hvis noen tvang deg til å gjøre Tour de France, ville det blitt ansett som et traume! Jeg mener, måten du må presse deg selv til grensene dine på. Og de som hopper i fallskjerm! Alle disse tingene ville blitt sett på som voldelige forbrytelser hvis du ble tvunget til det. Men det er du som gjør det, du tar det skrittet. Det er en utfordring. Og da styrker det faktisk personen. Det skaper en følelse av prestasjon: "Jeg presset meg selv til min grense, og jeg kom meg ut på den andre siden", ikke sant? "Og jeg klarte meg og jeg lærte noe av det." Og det er dette jeg tilbyr kundene mine." (Kalyss Mercury)

"Folk som har mye kontroll på jobben og i livet ellers ... De elsker å kunne gi slipp på den kontrollen! Fordi for dem blir det en mental frisone. Og dette er en klisjé, men klisjeene finnes fordi det er grunnlag for dem!" (Bjørnar)

 

"Alle disse tingene er gjennomtenkt ... Og jeg praktiserer aldri noe her som er utenfor safe, sane and consensual. Du forstår? Samtykke er veldig viktig! Ingen blir utsatt for noe farlig. I tillegg bruker jeg tid på å ta vare på og roe ned personen i etterkant, og ofte ber jeg folk skrive ned ting, fordi det kan hindre 'subdrop'"  (Bjørnar)

"... og liksom, du vet de gutta som alltid kommenterer at bare kvinner kan gjøre dette, bare kvinner kan tjene penger på dette, ikke sant? Men faktisk så har du folk med alle slags ulike, altså funksjonshemminger og kjønnsuttrykk, og hva som helst, som gjør sexarbeid. Fordi det alltid er noe. Det er alltid noen som elsker den rare foten du har, ikke sant? Det finnes en kink for absolutt alt!" (Kitty Azora)

On kink and fetishes:

"There was a time when I was working as a waitress and as a domina. But I just loved the 'doming' so much, so so much. Not just because of the income but because of how fascinating it was psychologically, for me. It was very interesting to deal with all these different people and their desires and their fetishes" (Kalyss Mercury).

"It's kind of paradoxical. And this is one of the reasons I think why there's also this stigma around S&M and and kink. Because it's a paradox, yeah? Most people want to avoid pain. So, why do you want the pain? Because you get something out of it! In a way it's a little bit like ... there is a lot of masochism in different situations, in different 'vanilla' situations. Like people who do extreme sports, people who are even running a marathon. Or tour de France! If somebody forced you to do the Tour de France that would be considered trauma! I mean, the way that you have to push yourself to your limits. And to go on a plane in order to parachute. All these things will be considered violent crimes if you where forced. But you're doing it, you're taking that step. And then its a challenge. And it's actually strengthening the person. It creates a sense of achievement: 'I pushed myself to my limit, and I got out', right? 'And I managed and I learned something from it'. And this experience is what I provide for my clients." (Kalyss M
ercury)

​"People who have a lot of control in their work and in life otherwise ... They love to be able to let go of that control! Because for them it becomes a mental free zone. And this is a cliché, but cliché's come into existence because there is a basis for them!" (Bjørnar)

 

"all these things are thought through ... And I never practice anything here that is outside of safe, sane and consensual. You understand? Consent is very important! No one is exposed to anything dangerous. In addition, I spend time on taking care and calming down the person afterwords, and often I ask people to write things down, because it can prevent 'subdrop'" (Bjørnar)

"... and like, you know the guys that are always commenting that only women can do this, only women can make money in this, yeah? But actually  you have people from with all kinds of like, disabilities and genders, and whatever the fuck, that does sex work because there's always something. There's always someone that loves that weird fucking foot that you have. Yeah? Or like, you know ... there's kinks for basically everything!" (Kitty Azora)

 

bottom of page