top of page

(English below)

Om radikalfeminisme:

"De blir fanget opp av sexnegativitet, og de begynner å rive ned det vi har bygget opp. Fokuserer på det de kaller 'pornokultur', eller på det faktum at folk blir utnyttet, slik folk blir i alle jobber! De fokuserer på pornoen i seg selv, i stedet for å spørre seg ... gjør folk dette fordi de vil gjøre det? Og også dette med å ta bort folks mulighet til å tjene penger til å overleve. Og påføringen av skam."(Gabriel)

 

"Jeg forstår dem ikke. Jeg trodde de var imot hat. Men de ser ut til å hate oss, de hater transkvinner og sexarbeidere og gudene vet hva ... jeg forstår ikke hvordan de kan skyve folk så langt unna! " (Alexa)

 

"Radikal feminisme er verken radikal eller feminisme." (Lilith) 

 

On radical feminism:

"They get caught up in sex negativity, and start tearing down what we have built up. Focuses on what they call 'porn culture', or on the fact that people are exploited, as people are in all jobs! They focus on the porn itself, instead of asking themselves; Do people do this because they want to do it? And also this thing about taking away people's opportunity to earn money to survive. And the infliction of shame."(Gabriel)

"I don't understand them. I thought they were against hate. But they seem to hate us, they hate trans women and sex workers and God knows what ... I don't understand how they can push people so far away!" (Alexa)

"Radical feminism is neither radical nor feminism." (Lilith)

bottom of page