top of page

(English below)

 

Om helbredelse og seksualitet:

"I begynnelsen ville jeg bare ha den fysiske delen, og spenningen ... men så utviklet det seg, og det handlet gradvis om noe mer, noe dypere enn det, og jeg begynte å utdanne meg selv om seksualitet og healing". (Marja nebula)

 

"Jeg synes at det er noe vakkert i de møtene der folk selger en seksuell tjeneste ... og gir noen en slags gjenopprettende ny opplevelse av å være fysisk i kontakt med noen. Og det berører meg dypt som person da. Og de møtene du vet, for eksempel med menn som sliter med ereksjonssvikt, eller som bare er veldig stresset. Hvis de kan ha noen hyggelige møter selv om de har betalt for det ... og det gjør dem litt modigere i forhold til kvinner de ikke har betalt, og at det kan gjøre at de senere tør å gå inn i et mer .. ikke fullt så transaksjonelt forhold. Og noen ganger får de en bedre selvfølelse. I de tilfellene synes jeg det er noe vakkert med å tilby den tjenesten, som en sexarbeider." (Elijah)

 

"... og jeg har en klient ... og du vet, han fortalte meg hvordan tantraen og alt dette har vært så nyttig, og at det virkelig har forandret ham. Han skulle ta livet av seg selv ... fordi han ikke hadde noen mål eller noen forbindelser til noe i livet. Og så fant han noe han elsker, fant noe som ... fikk ham til å koble seg tilbake til sin seksualitet. Og han følte seg levende igjen!" (Kalyss Mercury)

"Det har kommet selvmordsdyktige menn til klubben. Som har innrømmet det da. Og jeg husker en dag på klubben, og jeg var ganske trøtt den dagen og det var sånn, jeg orket ikke egentlig å arbeide. Også var det en stamkunde som sa at han ville ta livet av seg ... på en veldig finurlig måte hvor du på en måte skjønte at han mente det da. Og da våknet jeg til .. og bare, nå er jeg i arbeidsmodus, nå skal jeg hjelpe denne mannen ut av dette hullet ..." (Pandora)

 

"Jeg vil si at det er en kroppslig helbredelsesprosess ... for kundene og for meg. Det er en kroppslig helbredelse. Når jeg ser sinte mennesker så sier jeg: de trenger å ha sex! Akkurat som den sommeren ... da jeg var deprimert en stund. Depresjon utløste et behov for sex. Og det å kunne gi meg selv, og andre ... seksuelle opplevelser. Det er en veldig helbredende prosess. Fordi ... å la seg elske seg selv på den måten er så viktig. Og jeg synes det er synd at folk ikke kan la seg elske seg selv på den måten." (Fransceska)

" ... også det der med at mange sexarbeidere kommer fra veldig vanskelige bakgrunner, det tror jeg er et faktum. Men jeg synes ikke det skal bli sett på som en dårlig ting, altså jeg ser på sex som helbredende. Man helbreder seg selv og andre." (Pandora)

"Jeg følte det virkelig i pandemien nå, jeg stengte helt ned sjappa for jeg skulle være ansvarsfull. I flere måneder gjorde jeg absolutt ingenting. Men så når det var endelig var mulig å begynte å møte noen kunder igjen ... Og jeg begynte å trenge pengene, og kundene begynte å ta kontakt; Da kunne jeg føle på begge av oss at det var ikke kyssingen eller det seksuelle som var det viktigste, det var klemmen og den hud mot  hud følelsen av å ta på hverandre, å føle hverandre. Og jeg kunne føle på at de virkelig trengte å bli tatt på, at de hadde vært uten tilknytning til andre så lenge ..." (Gabriel)

 

"... og jeg mener at sexarbeid er en form omsorgsarbeid, og jeg tror at veldig mange sexarbeidere er veldig følsomme mennesker." (Gabriel)

 

"Vi bruker mye tid på å undertrykke seksualitet. Spesielt i Norge! Samtidig som vår seksualitet, og vårt behov for intimitet og tilknytning. det er så viktig ... så viktig for oss. Så det er et klart behov for mennesker som, altså for denne industrien. Og for dette spesielle emosjonelle seksuelle rommet som disse appene, som OnlyFans representerer." (Kitty Azora)

"Du skjønner at det vi gjør er ... det er en healers verk. Det er ... vi kan kalle det hva vi vil du vet, men det er ... vi helbreder folk ... hvis vi ikke hadde gjort det, hvem vet hvor mange flere kriger det ville ha vært? Vi gjør i bunn og grunn verden bedre!" (Andi)

"Etter at jeg kom ut av det voldelige forholdet ønsket jeg ikke å være følelsesmessig involvert med noen ... fordi det traumatiserte meg. Men hvis jeg kunne være nær menn gjennom sexarbeid ... være nær mennesker da. Og sakte men sikkert føle, og virkelig forstå ... at ting kommer til å gå bra ... og ha gode erfaringer med det ... da kunne jeg sakte men sikkert åpne meg mer for den følelsesmessige siden. Og dette ... det har jo skjedd!" (Sana

On healing and sexuality:

"In the beginning, I just wanted the physical part, and the excitement... but then it evolved, and it gradually  became about something more, something deeper than that, and I begun to educate myself on sexuality and healing". (Marja Nebula)

​"I think that there is something beautiful in those meetings where people sell a sexual service and give someone the sort of restorative new experience of being physically in contact with someone. And it touches me deeply as a person. And those meetings you know, for example with men who struggle with erectile dysfunction, or who are just very stressed. If they can have some nice meetings even if they have paid for it ... and that makes them a little braver in relation to women that they haven't paid, and that it can make them later on daring to ... go into a more .. not quite so transactional relationship. And sometimes they get a better sense of self. In those cases I think that there is something beautiful about offering that service as a sex worker." (Elijah)

​"... and I have a client ... and he's just like, you know, he was telling me how the tantra and you know, all this has been so helpful, and has really changed him. He was gonna kill himself you know ... because he didn't have any purpose or any connections and all. And then you know, him finding something that he loves, finding something that ... made him connect back with sexuality. Him feeling alive again!" (Kalyss Mercury)

"There's been suicidal men coming to the club. Who's admitted it. And I remember one day at the club, and I was pretty tired that day, and it was like, I did not want  work. And then a regular customer was saying tht he wanted to kill himself ... in a very quirky way where you kind of knew that he meant it. And then I woke up, and just, now I'm in work mode, now I shall I help this man out of this hole…” (Pandora)

"I really felt it in the pandemic now, I completely shut down the shop because I wanted to be responsible. For several months I did absolutely nothing. But then when it was finally possible to start meeting some clients again, and I started to need the money, and the customers started making contact; Then I could feel on both of us that it wasn't the kissing or the sexual thing that was most important, it was the hug and the skin-to-skin feeling of touching each other, of feeling each other. And I could feel that they really needed to be touched, that they had been disconnected from others for so long ..." (Gabriel)

 

"... and I think that sex work is a form of care work, and I think that a lot of sex workers are very sensitive people." (Gabriel)

​"I would say that it is a bodily healing process ...  for the customers and for me. It is a bodily healing. When I see angry people I say: they need to have sex! Just like that summer ... when I was depressed for a while. Depression triggered a need for sex. And being able to give myself, and others ... sexual experiences. It is a very healing process. Because ... letting yourself love yourself in that way is so important. And I think it's a shame that people can't let themselves love themselves in that way." (Fransceska)

" ... also that thing about many sex workers coming from very difficult backgrounds. I think that's a fact. But I don't think it should be seen as a bad thing, because I see sex as healing ... one heals oneself and others." (Pandora)

​"We spend a lot of time suppressing sexuality. Especially in Norway! While at the same time our sexuality, and our need for intimacy and connection, is so vital ... and so important for us. So there is a clear need for people, like for this industry. And for this particular emotional sexual space that those apps, like OnlyFans represents." (Kitty Azora)

​"You see what we are doing is .. It is is the work of a healer. It is ... we can call it in any way you know, but it's like ... we are healing the people. If we wouldn't do that, then who knows how many more war's there would have been? We basically make the world better!" (Andi)

"After I came out of the abusive relationship I didn't want to be emotionally involved with anyone ... because it traumatized me. But if I could be close to men through sex work ... be close to people. And slowly but surely feel, and really understand ... that things are going to go well ... and have good experiences with it ... then slowly but surely I could open myself up more to the emotional side of it. And this ... it has happened!" (Sana)

bottom of page