top of page

(English below)

May Kristina:

May Kristina begynte å selge bilder og videoer gjennom OnlyFans under pandemien, men hun hadde lenge vurdert å prøve ut webcamming, siden hun syntes det virket spennende. OnlyFans er en app der brukeren kan legge ut eget innhold, også kan de som ønsker tilgang til dette innholdet betale for dette. Denne appen kan selvsagt brukes til å dele oppskrifter og sminkevideoer, eller hva som helst, men den er blitt en suksess takket være sexarbeidere, som bruker den til å dele og få betalt for eget erotisk og pornografisk innhold. Dette var et fenomen som skjøt fart under pandemien, siden man ikke kunne møte andre mennesker, og mange måtte finne alternative inntekstskilder. Men OnlyFans behandler sexarbeiderne som appen skylder all sin suksess svært dårlig, påpeker May Kristina, og hun har derfor begynt å benytte seg av litt andre apper, slik som Fansly.

 

May Kristina jobber med video og bildedeling fordi hun synes det er interessant, det er sosialt, det er bra for selvtilitten og det minner henne på seksualiteten: Hun sliter med en del utmattelse, og da er det lett og nedprioritere seksualitet, forklarer hun. Men appene minner henne på det. Hun sammenligner bruken av slike apper litt med rullestolen. Begge deler er hjelpemidler i hverdagen, som styrker henne ved at det gjør livet hennes bedre, lettere, og mer sosialt: Og begge deler er noe hun iblant blir infantilisert for av omgivelsene. Hun har opplevd å bli klappet på hodet av fremmede mennesker når hun befinner seg i offentligheten i rullestolen. Hun er opptatt a å bekjempe stigma, ikke bare mot sexarbeidere, men også mot funksjonshemmede. Det er mange med ulike funksjonshemminger og kroniske tilstander som driver med en eller annen form for sexarbeid. Dette er fordi det kan være en fleksibel ekstrainntekt, når man av ulike årsaker er ute av stand til å forholde seg til en tilværelse der man må møte på en jobb til et fast tidspunkt. Men det kan også være, som det er for May Kristina, en måte å ta plass på, en måte å utrykke seg på og en måte å ta vare på seksualiteten sin.

 

May kristina skulle gjerne drevet med cosplay og én karakter som hun identifiserer seg med er Tetora fra manganovellen Log Horizon. Dette er en karakter som hun ser for seg ville sittet «... litt sånt litt skjevt, eller henslengt i rullestolen, litt som om rullestolen var en trone ...», og dette ble inspirasjonen til bildene som vi tok til prosjektet.

May Kristina:

May Kristina started selling photos and videos through OnlyFans during the pandemic, but she had long considered trying out webcamming before the pandemic hit. OnlyFans is an app where the user can post their own content, and those who want access to this content can also pay for this. This app can of course be used to share recipes, makeup videos, or something else, but it has become a success thanks to sex workers, who use it to share and get paid for their own erotic and pornographic content. This was a phenomenon that gained momentum during the pandemic, since you couldn't meet other people, and many had to find alternative sources of income. But OnlyFans treats the sex workers to whom the app owes all its success very badly, May Kristina points out, and she has therefore started to use other apps, such as Fansly.

 

May Kristina works with video and photo sharing because she finds it interesting, it's social, it's good for self-esteem and it reminds her of her sexuality: She struggles with exhaustion, and because of this it's easy to downplay sexuality, she explains. But these apps remind her of that. She compares the use of such apps to her wheelchair. Both parts are empowering aids in her everyday life, which make it better, easier and more social: And both parts are something she is sometimes infantilized for by those around her. For example, she has experienced being patted on the head by strangers when she is in public in a wheelchair. She is committed to combating stigma, not only against sex workers, but also against disabled people. There are many people with various disabilities and chronic conditions who engage in some form of sex work. This is because it can be a flexible extra income, when for various reasons you are unable to deal with a life where you have to show up for work at a fixed time. But it can also be, as it is for May, a way to take up space, a way to express oneself and a way to take care of one's sexuality.

 

May kristina would like to do cosplay and one character that she identifies with is a character called Tetora from the manga novella Log Horizon. This is a character that she imagines would sit "... a bit as if the wheelchair was a throne...", and this became the inspiration for the images that we took for the project.

Untitled-2411.tif
bottom of page