top of page

(English below)

Sana:

Sana har levd i et kjæresteforhold hvor hun ble utsatt for psykisk, og etter hvert også fysisk, vold. Hun kom seg ut av dette forholdet, men opplevelsen utløste traumer som hun senere valgte å søke psykologhjelp for å håndtere. Det var i den samme perioden at Sana først begynte å gjøre sexarbeid. Først prøvde hun sugardating og etter hvert begynte hun å jobbe som eskorte. I den første tiden etter at hun kom seg ut av det voldelige forholdet hadde hun holdt seg unna menn, både i romantisk og seksuell forstand. Men etter hvert begynte behovet for å utforske å gi seg til kjenne i henne. Mye av grunnen til at hun først begynte med sexarbeid var altså et ønske om å kunne ha seksuelle opplevelser og en form for nærhet, men uten den følelsesmessige risikoen som hun forbandt med mer seriøse kjæresterelasjoner. Hun hadde problemer med å stole nok på menn til at hun ønsket å gå inn i noe dypere, og hun hadde et behov for å bruke tid på seg selv. For Sana hjalp det å gjøre sexarbeid henne til å tørre å stole på menn igjen. I tillegg ga sexarbeid henne en økonomisk trygghet som har hjulpet henne med å være uavhengig, og å ha råd til ting hun ellers ikke hadde hatt råd til, slik som det å reise.

Selv om Sana ikke gikk til terapi fordi hun gjorde sexarbeid ønsket hun å kunne være åpen med sin psykolog om dette aspektet ved seg selv og sin utvikling, og etter at hun hadde gått i et halvt år til den samme psykologen følte hun seg trygg nok til å ta skrittet og fortelle om det. Men psykologen til Sana virket ikke som om hun ante hvordan hun skulle forholde seg til denne nye informasjonen, og en liten stund etter dette møtet fikk Sana en e-post fra henne med beskjed om at hun verken kunne anbefale eller fraråde henne å jobbe som eskorte, men at det altså ikke var aktuelt for henne å fortsette å jobbe videre med Sana i terapi. Ingen begrunnelse for hvorfor hun ikke kunne gjøre det. Hun anbefalte også Sana å søke helsefaglig utredning, fordi hun nå mente at Sana hadde mye større problemer enn det hun først hadde tenkt. Sana, som hadde betrodd seg til henne om sine mørkeste følelser, ble selvsagt svært skuffet og det satte henne tilbake i helbredelsesprosessen. Dette er et eksempel på hvordan stigma og uvitenhet kan gå ut over sexarbeidere når de oppsøker hjelp i helsevesenet.

Sana er en feminist som blant annet er engasjert i å arbeide for å bekjempe vold mot kvinner, og hun hjelper kvinner med å komme seg ut av voldelige forhold. Siden Sana er glad i vann og i å svømme dro vi til en av Nordmarkas klareste innsjøer for å ta bilder.

Sana:

Sana has lived in a relationship for almost three years where she was exposed to psychological, and eventually also physical, violence. She got out of this relationship, but the experience created a trauma that she later chose to seek psychological help in order to deal with. She felt lucky when she found a therapist she got along well with and who helped her through much of what she was struggling with. It was during the same period that Sana first started doing sex work. At first she tried sugar dating and eventually she started working as an escort. In the first period after she got out of the abusive relationship, she had stayed away from men, both romantically and sexually, but gradually the need to explore began to make itself known in her. Much of the reason why she first started doing sex work was thus a desire to be able to have sexual experiences and a form of closeness, but without the emotional risk that she now associated with more serious romantic relationships. She had trouble trusting men enough to want to go into something deeper, and she had a need to spend time on herself. For Sana, there was something therapeutic about doing sex work, and it helped her dare to trust men again. In addition, the financial security that sex work gave her was a way to be independent, and to be able to afford things she otherwise wouldn't have been able to afford, such as travelling.

Although Sana did not go to therapy because she did sex work, she wanted to be able to be open with her psychologist about this aspect of herself and her development, and after six months of going to the same psychologist, she felt safe enough to take the step and tell her about it. But Sana's psychologist didn't seem like she had any idea about how to deal with this new information, and a little while after this meeting, Sana received an email from her saying that she could neither recommend nor advise her to work as an escort , but that it was not appropriate for her to continue working with Sana in therapy. No reasoning why she couldn't do it. She also recommended that Sana seek a health assessment, because she now believed that Sana had much bigger problems than she had first thought. Sana, who had confided in her about her darkest feelings, was of course very disappointed and it set her back in the healing process. This is an example of how stigma and ignorance can affect sex workers very seriously when seeking help in the healthcare system. ​

 

Sana is a feminist who, among other things, is engaged in working to combat violence against women, and to help people to escape abusive relationships. Since Sana loves water and swimming, we went to one of Nordmarka's clearest lakes to take pictures.

Untitled-2372.jpg
bottom of page