top of page

(English below)

Om vold, og om rettsvern:

"... grunnen til at jeg har valgt å si noe i prosjektet ditt om det jeg har opplevd er fordi vi trenger å få på plass rettsvern! For det er fortsatt slik at hvis du blir utsatt for vold og overgrep når du selger sex ... Da kan folk si: 'Vel du fikk betalt for det.' Men jeg fikk ikke betalt for det! Jeg fikk betalt for den andre tingen her borte som var en helt annen avtale. Så det er  det som skjedde med meg. Men det som skjedde, det som skjer etterpå er at det er ingen vits i å fortelle det til noen! Det kommer ikke til å være noen juridisk ... noen rettferdighet for det som skjedde. Fordi det var penger involvert så ville jeg ha tapt den saken. Og jeg vil liksom si noe om det. Jeg vil at den historien skal komme ut fordi den er så politisk viktig. Og selv om dette skjedde med meg for mange år siden så har ikke dette endret seg i samfunnet vårt." (Elijah)

 

"... og jeg kommer i kontakt med et slikt sinne, når jeg snakker om det nå. Og jeg får lyst til å fortelle deg nøyaktig hvem de er. Og bare oute dem! Men jeg vet at det bare vil slå tilbake på meg." (Elijah)

 

"For noen feminister så er sexarbeidere det svarte fåret. Og til min historie ville de andre feministerne si noe sånt som, 'åh, men du er allerede en 'slut' ... så du fortjente dette på en måte'. Og jeg vet ikke om det er sånn eller ikke, men når du på en måte er en ung opportunistisk norsk jente, som kunne gjort noe helt annet. Da ser jeg for meg at de ville sagt: Men hvorfor puttet du deg selv inn den situasjonen? Og legge skylden på meg." (Elijah)

On violence and justice:

"... the reason why I have chosen to say something in your project about what I have experienced is because ... we need to get legal protection in place! Because it is still the case that if you are subjected to violence and abuse when you selling sex ... Then people can say, 'well you got paid for it.' But I didn't get paid for that! I got paid for the other thing over here which was a whole different deal. So that's what happened to me. But what happened, what happens afterwords is that it is there's no point in tell anybody! There's not going to be any legal, any justice for what happened. Because there was money involved I would have lost that case. And I kind of want to say something about it. I want that story to come out out because it is so politically important. And even though this happened to me many years ago, this has not changed in our society." (Elijah)

 

"... and I get in touch with such anger, talking about it now. And it makes me want to tell you exactly who they are. And just out them! But I know it will just backfire on me." (Elijah)

 

"For some feminists, sex workers are the black sheep. And to my story, those other feminists would say something like, 'oh, but you're already a slut... so you kind of deserved this.' And I don't know if it is like that or not, but when you are, in a way, a young opportunistic Norwegian girl, who could have done something completely different. Then I imagine they would say: 'But why did you put yourself in that situation?' And lay the blame on me." (Elijah)

bottom of page