top of page

(English below)

Gabriel:

For Gabriel var sexarbeid noe han alltid hadde vært nysgjerrig på og som han syntes virket veldig spennende. Han kommer fra en liten by der alle kjenner alle, og det var først da han var utvekslingsstudent i utlandet at han turde å teste det ut. Han har finansiert studiene ved hjelp av sexarbeid. Jeg traff Gabriel rett etter den første bølgen i pendemien, når vi hadde begynt å lette litt på restriksjonene, og han fortalte meg at det som både han og kundene var mest opptatt av etter så lang tid i isolasjon ikke var sex, men klemmen og bare det å endelig ha hud mot hud-kontakt med et annet menneske igjen. For sexarbeid handler ikke bare om sex i seg selv og Gabriel mener at sexarbeid er en form for omsorgsarbeid, som trenges i vårt samfunn.

 

Det som Gabriel liker med sexarbeid, i tillegg til den tryggheten som pengene gir, er følelsen av makt som det gir, og følelsen av å være ønsket. En annen ting er at det har gitt han anledningen til å bli kjent med nye mennsker, mennesker som han aldri hadde tenkt at han kom til å treffe dersom han ikke hadde jobbet med dette. For eksempel folk med en helt annen politisk overbevisning og bakgrunn enn han selv har. Dette synes han er interessant.

 

I begynnelsen var Gabriel åpen om at han var sexarbeider, og han hadde bilde av ansiktet sitt på annonsene, men da det begynte å nærme seg slutten på studiene begynte han å tenke på at det kanskje var best å ikke være så åpen, med tanke på fremtidige karierremuligheter. Selv om han ikke synes at sexarbeid burde være noe å skamme seg over i det hele tatt er han, av de samme grunnene, anonym her. Vi har tatt bildene av han på Deichmann i Bjørvika, et sted han liker seg godt, og i bildet har han plukktet ut en haug med tegneserier som han setter pris på.

Gabriel:

For Gabriel, sex work was something he had always been curious about and which he thought seemed very exciting. He comes from a small town where everyone knows everyone, and it was only when he was an exchange student abroad that he dared to test it out. He has financed his studies with the help of sex work. I met Gabriel right after the first wave of the pandemic, when we had started to ease the restrictions a bit, and he told me that what both he and the customer were most concerned about after such a long time in isolation was not sex, but the hug and just finally to have skin-to-skin contact with another human being again. Because sex work is not just about sex in itself and Gabriel believes that sex work is a form of care work, which is needed in our society.

 

What Gabriel likes about sex work, in addition to the security that the money provides, is the feeling of power that it gives, and the feeling of being wanted. Another thing is that it has given him the opportunity to meet new people, people he would never have met if he hadn't worked with this. For example, people with a completely different political conviction and background than he himself has. He finds this interesting.

 

In the beginning, Gabriel was open that he was a sex worker, and he had a picture of his face on the ads, but when it started to get closer to the end of his studies he started thinking that maybe it was best not to be so open, considering future career opportunities. Although he does not think that sex work should be something to be ashamed of at all, he is, for the the same reasons, anonymous here. We took the pictures of him at Deichmann at Bjørvika, a place he likes, and here he picked out a bunch of comics.

Untitled-2384.jpg
Untitled-2383.jpg
bottom of page