top of page

(English below)

Om Stigma

"Media likestiller sexarbeid med menneskehandel. I avisartikler er det ofte historier som ... 'prostituerte selger sex fra en leilighet'. Men så viser det seg at disse menneskene blir tvunget til å være der. Og i så fall handler det jo ikke lenger om sexarbeid! Det er historier om slaveri, ikke noe som er samtykkende. Jeg synes at media ikke formidler godt nok at det også finnes folk som velger å gjøre sexarbeid. Media stigmatiserer det veldig mye med å alltid komme med artikler som er mer relatert til menneskehandel enn sexarbeid." (Jeanette)

"Vi er et veldig kristent land og vi tror gjerne vi er veldig åpne og radikale, men vi er jo ikke egentlig det i det hele tatt. Det virker ikke som det er plass i samfunnet for den typen arbeid. Selv om jeg leste noe statistikk: At 13 prosent av menn har på et eller annet tidspunkt hatt noe med en sexarbeider å gjøre. Og det er ganske mye. Og likevel så er det så stigmatisert og ... sett på som skittent! Det er ganske ironisk egentlig." (Jeanette)

"Jeg husker jo at de jeg bodde i kollektiv med var liksom sånn; 'jasså ... du kom for sent; du var ikke på skolen på mandag ... og du driver og reiser mye i helgene; hva er det du driver med liksom?' Også drev de og kødda litt med det da. Jeg syntes det var veldig ubehagelig. Jeg var jo ikke åpen om at jeg dreiv med det der i det hele tatt. For jeg skjønte jo at det ikke var stuerent på en måte. I andres blikk da." (Elijah)

"Hvis jeg noen gang skulle ha en familie på egenhånd ... så ville jeg vært veldig redd for at myndighetene skulle kunne ta bort barnet mitt. For jeg vil gjerne ha en familie en dag. Men samtidig så har jeg litt et behov for at det skal komme frem at jeg har vært stripper. For jeg ... vel, jeg føler ikke at jeg skal behøve å skamme meg over noe sånt!" (Pandora)


"Å være trans-skeiv, du vet ... stigma og sårbarhet øker ikke ... det øker ikke i form av én pluss én pluss én, det øker eksponentielt." (Lilith)

"Det er mange i pole-miljøet som liker å si at det er en kinesisk form for pole som er den eldste formen for pole for slik å distansere seg fra sexarbeid. Så de har liksom valgt ut dette med kinesisk pole-klatring, som en alternativ start på pole, både som kunst og treningsform. Men det er ikke riktig. Kinesisk pole er noe helt annet. Det er veldig sånn, bare klatring i stenger liksom. Og det er ikke dans! Men den danseformen som poledance har utviklet seg fra, den startet hos strippere! Og så kom poledance og fitness, og utviklet seg fra det igjen. Det er mange grupper som prøver å slette strippere fra historien på grunn av stigmaet som vi har med oss. Men jeg synes det er veldig urettferdig at vi skal sitte igjen med stigma, mens burlesque og pole blir sett på som kvinnefrigjørende aktiviteter." (Alma)

"Du burde skrive om dette med fordommer og skam ... fordi, i psykologien ... De folkene som dømmer mest er jo de folkene som egentlig sliter mest med seg selv. Altså du veit jo at det stammer fra et sted. Du vet når du har folk som er født og oppvokst i et religiøst hjem så er det jo så stigmatisert, alt som har å gjøre med sex. Og det er jo ikke en sunn holdning." (Fransceska)

"Jeg tror at bibelen er årsaken til at vi har fått et hore/Madonna-kompleks. Flere hundreår med denne indre skammen, sex-skammen ... det har gjort at man har sett på sex som noe perverst, noe stygt liksom. Og det har blitt integrert inni oss, nesten som en del av vår sekualitet. Og jeg vil at hore og Madonna skal håndhilse litt, prøve å bli venner." (Pandora)

 

"Det er også så sinnsykt at folk sier: 'Åh, du er en sexarbeider?' 'Åh, det er så ille'. Faen! Vi har politikere og ordførere i Norge som voldtar 16 år gamle jenter, og de slipper unna med det! Ja, og vi har føkkings Donald Trump! Verden er gal! Men vi er de dårlige? Virkelig?" (Kitty Azora)

"Mitt svar på hvordan bekjempe stigma er: Ved å utdanne folk. Hvis det er trygt å være ‘ute’ med venner eller familie, er det greit å vise den menneskelige siden av sexarbeid. Mesteparten av tiden deler jeg at jeg jobber som dominatrix. Folk blir ofte overrasket og har mange spørsmål, blant annet om den juridiske siden av ting. Og disse samtalene fører ofte til at folk ser hvordan sexarbeid kan gagne samfunnet. Jeg liker også å delta i paneler på festivaler for å gi lokalsamfunnet nye perspektiver på bransjen. Hvis vi ikke lærer samfunnet om hvem vi er, vil de lære gjennom klisjeene i TV og film." (Kalyss Mercury)

On stigma:

"The media equates sex work with human trafficking. In newspaper articles there are often stories like ... 'prostitutes are selling sex from some apartment'. But then it turns out that these people are forced to be there. And in that case it is no longer about sex work! Those are stories about slavery, human trafficking, not something that is consensual. I think that the media does not convey well enough that there are also people who choose to do sex work. The media stigmatizes it a lot by always coming up with articles that are more related to human trafficking than sex work." (Jeanette)

"We are a very Christian country and we like to think that we are very open and radical, but we are not really that at all. It doesn't seem like there is a place in society for that kind of work. Although I read some statistics: That 13 percent of men have at one time or another had something to do with a sex worker. And that's quite a lot. And yet it's so stigmatized and ... seen as dirty! It's quite ironic really." (Jeanette)

I remember that the people I lived in a collective with were sort of like 'Oh ... you were late; you weren't at school on Monday ... and you travel a lot on weekends; what do you do, you know? They also messed around a bit with it then. I found it very uncomfortable. I wasn't open about those things. Because I knew how it looks like ... In other people's eyes." (Elijah)

​"If I were to ever have a family on my own ... I would be very afraid of the authorities taking my child away. Because I would like to have a family one day. But at the same time I have a bit of a need for it to come out that I've been a stripper, because I ... well, I don't feel that I should have to be ashamed of something like that!" (Pandora)

"Being trans-queer, you know ... stigma and vulnerability does not increase like ... it does not increase in terms of one plus one plus one, it increases exponentially." (Lilith)

"There are a lot of people in the pole community who like to say that it's a Chinese form of pole that's the oldest form of pole to kind of distance themselves from sex work. So they've sort of chosen this Chinese pole climbing thing, as an alternative start to pole, both as an art and a form of exercise. But that's not correct. Chinese pole is something completely different. It's very much like, just climbing on poles, and it's not dancing! But the dance form from which pole dancing has evolved, it started with strippers! And then came pole dancing and fitness, and evolved from that again. There are many groups that try to erase strippers from history because of the stigma we carry with us. But I think it's very unfair that we should remain stigmatized, while burlesque and pole are seen as liberating activities for women." (Alma)

"You should write abou prejudice and shame ... because, psychologically ... the people who judge the most are the people who struggle with themselves the most. You know, it comes from somewhere. And you know when you have people who were born and raised in a religious home, everything that has to do with sex is so stigmatized. And that's not a healthy attitude." (Fransciska)

"I believe that the Bible is the reason why we have developed a whore/Madonna complex. Several hundred years of this inner shame, the sex shame ... it has meant that sex has been seen as perverse, as something ugly. And it has become integrated within us, almost as part of our sexuality, you know. And I want the whore and the Madonna to shake hands and become friends." (Pandora)

​"It's also so crazy, people being like, 'Oh, you're a sex worker. Oh, that's so bad'. The fuck! We have politicians and mayor's in Norway raping 16 year old girls and they get away with it! Yeah, and we have fucking Donald Trump! The world is insane! But we are the bad ones? Really?" (Kitty Azora)

"My answer to how to fight stigma is: By educating people. If it's safe to be 'out' with friends or family, it's okay to show the human side of sex work. Most of the time I share that I work as a dominatrix. People are often surprised and have many questions, including the legal side of things. And these conversations often lead to people seeing how sex work can benefit society. I also enjoy participating in panels at festivals to give the local community new perspectives on the industry . If we don't teach society about who we are, they will learn through the clichés of TV and movies." (Kalyss Mercury)

bottom of page