top of page

(English below)

Om å utforske:

"Det som skjedde første gang jeg sto på scenen naken ... var at jeg fikk en følelse av bakkekontakt. Og det hadde jeg aldri følt før. Jeg hadde aldri følt at jeg hadde kontroll. Men den følelsen av å stå ... naken på en scene og danse ... og hundre menn satt og så på ... og jeg kunne føle at jeg hadde en slags makt over dem. Og på den tiden var jeg nitten, og jeg hadde bare hatt på meg gutteklær, for det meste, og jeg hadde gått litt sånn krumbøyd. Men etter at jeg hadde stått på den scenen for første gang fikk jeg den selvtilliten og den bakkekontakten og den følelsen av kontroll som jeg aldri hadde opplevd før." (Pandora)

 

"Første gang var ... det er litt av en klisjé, og pinlig å innrømme det, men det er litt som 'pretty woman-narrativet'. Å komme til det hotellet der hvor de ... åpner døren for meg, det en kjole til meg, vi skal ut og spise, det er et spa, det er alt! Og for en tjue år gammel jente som ikke er vant til luksus, så er det gøy! Det er et kick!" (Elijah)

 

"På grunn av OnlyFans gjør jeg ... det får meg til å leke mer aktivt med meg selv. Før kunne det gå flere måneder hvor jeg ikke tok vare på meg selv seksuelt ... men nå har jeg fått et mer bevisst forhold til seksualiteten min. Og det er positivt å leke med sin egen kropp. Og noen ganger, spesielt på grunn av utmattelsen som jeg lider av så er det lett å tenke at ... vet du hva, jeg ikke har energi til det i dag. Men på grunn av OnlyFans tar jeg mer kontroll over min seksualitet. Fordi det er lett å glemme, og å prioritere ned seksualiteten." (May)

"... det er spenning, det er fart, det er sånn ... hva kan man kalle det? Det er en sånn uforutsigbarhet som er sånn ... man vet aldri hva man får og man vet aldri hva det blir, og ... jeg hadde så mange opplevelser med kunder som bare var sånn;  wow er det mulig? Det var en som slikka meg på innsiden av albuen en gang, og jeg bare, det var helt sånn wow, en sånn sinnsyk nytelse. Det kan hende at jeg aldri hadde vist at jeg liker å bli slikka i albuen hadde det ikke vært for det. Det er gøy, du får, man er sammen med så mye forskjellige mennesker, så man får et så bredt spekter på ... hva folk liker, på hva du selv liker, på hva en sexy stund kan være. Du får lekt så mye når du har så mange forskjellige mennesker å spille på da." (Sana)

On exploration:

"The thing that happened the first time I stood on stage naked... was that I got a feeling of having contact with the ground. And I had never felt that before. I had never felt like I was in control. But that feeling of standing ... naked on a stage and dancing ... and a hundred men sat and watched ... and I could feel that I had some kind of power over them. And at that time I was nineteen, and I'd only been wearing boy's clothes, mostly, and I'd been walking a bit 'hunched over'... but after I'd been on that stage for the first time... I got that confidence and that ground contact and the feeling of control that I had never experienced before." (Pandora)

​"The first time was ... it's a bit of a cliché, and embarrassing to admit it, but it's like the 'pretty woman narrative'. Arriving at that hotel where they ... open the door for me, there's a dress for me, we're going out to eat, there's a spa, there's everything! And for a twenty-year-old girl who is not used to luxury, it's fun! It's a kick! (Elijah)

​"Because of my OnlyFans, I ... it makes me play more actively with myself. Before, several months could go by where I didn't take care of myself sexually ... but now I have a more conscious relationship with my sexuality. And it's positive to play with your own body... and it's good that, even though sometimes... especially because of the exhaustion that I suffer from, it's easy to think that... you know what, I don't have energy for that today. But because of the OnlyFans I take more control over my sexuality. Because it is easy to forget, and to prioritize down sexuality." (May)

"... there's excitement, there's speed, and it's like ... what should you call it? It's that kind of unpredictability that's like ... you never know what you're going to get and you never know what it will be like, and ... I had so many experiences with clients that were just like, wow is that possible? There was someone who licked the inside of my elbow once and I just, it was just like wow, such an insane pleasure. I might never have known that I enjoy being licked on the elbow if it wasn't for that. It's fun, you get, you're with so many different people, so you get such a wide range of knowledge ... on what people like, on what you yourself like, on what a sexy moment can possibly be. You get to test so much when you have so many different people to play with." (Sana)

 

bottom of page