top of page

(English below)

 

Elijah:

Elijah brukte lang tid på å bestemme seg for om hun skulle bidra med sin historie til dette prosjektet. Hun har opplevd grov vold på jobb som sexarbeider, og hun ønsket ikke at hennes historie skulle kunne brukes på en måte som stigmatiserer sexarbeidere enda mer. Det er nemlig stigma som sammen med ulike former for kriminalisering gjør sexarbeidere så voldsutsatte som de er. Mye av stigmaet består av den logiske feilslutningen som det er å påstå at det å kjøpe en seksuell tjeneste er det samme som vold i seg selv . For som Elijah uttrykte det: "Men jeg fikk ikke betalt for det. Jeg fikk betalt for den andre tingen her borte som var en helt annen avtale". Denne feilstutningen gjør det også vanskelig for sexarbeidere å oppnå rettferdighet i rettsvesenet, og Elijah har aldri anmeldt overgrepet som hun var utsatt for da hun var på jobb som sexarbeider. Som med enhver voldtekt, er ikke ansvaret for det som skjedde på noen måte Elijahs. Mange som ikke er sexarbeidere og som opplever voldtekt politianmelder det ikke, og noe av grunnen til dette er at de vet hvor vanskelig det kan være å bli trodd, og dermed oppnå rettferdighet i rettssystemet. Og vi legger fortsatt ofte skylden på offeret dersom vedkommende på noen som helst måte har satt seg selv i den potensielt farlige situasjonen. Tenk deg hvor mye vanskeligere denne prosessen kan være da, når denne typen vold skjer med en sexarbeider! Det er også et faktum at voldsforbrytere har fått strafferabatt for å ha voldtatt sexarbeidere. Elijah håper at det å fortelle denne historien anonymt kan føre til at vi får en debatt om dette som, selv om det er noen år siden hun selv opplevde det, er noe som ikke har forandret seg i vårt samfunn.

En annen konsekvens av denne feilslutningen om sexarbeid som vold i seg selv blir at sexarbeid dermed må forstås som en form for selvskading. Men det menneskelige sjelelivet er komplekst og det består ikke av rette linjer. Elijah er redd for at  hennes motivasjoner for å gå inn i sexarbeid kan bli brukt mot henne, eller til og med latterliggjort, når hun forteller om det: For Elijah har det å selge seksuelle tjenester hatt en reparerende effekt psykisk. Når hun får betalt for sitt selskap gir det henne en emosjonell trygghet som hun forklarer med at hennes far var fraværende i oppveksten. Og han kompenserte for dette fraværet med å gi Elijah gaver og penger. Det var fint med de ekstra pengene som sexsalg ga henne da hun var under utdanning, men det emosjonelle aspektet har alltid vært viktigst for henne. Når hun får betalt føler hun seg trygg, ivaretatt og ønsket. På samme måte som at det å leve ut ulike former for kink kan ha en reparerende effekt psykisk kan det altså være elementer av kink involvert i noens valg om å gå inn i sexarbeid. Og som med alt annet, påpeker Elijah, er helbredelse av sår på sjelen noe man ikke blir én gang for alle ferdig med, men en prosess som må gjentas.

Elijah ønsker også å formidle at det å være sexarbeider på mange måter kan sidestilles med det å være en terapeut. At sexarbeid kan være en form for terapeutisk virksomhet, og at det er noe som er vakkert med å være istand til  hjelpe mennesker på denne måten. Samtidig vil hun ikke romantisere sexarbeid fordi det emosjonelle arbeidet som sexarbeid ofte innebærer kan være tungt psykisk.

I dette anonymiserte portrettet har Elijah klatret opp i et tre, og hun gjemmer seg bak det, mens hun holder fast i det. Hun fortalte meg at hun likte treklatring da hun var liten jente, og at hun var den av barna i nabolaget som alltid klatret høyest.

Elijah: ​

Elijah spent a long time deciding whether she should contribute her story to this project. She has experienced serious violence when working as a sex worker, and she did not want this story to be used in a way that stigmatizes sex workers even more. It is stigma that together with various forms of criminalization make sex workers as vulnerable to violence as they are. It is a logical fallacy to claim that buying a sexual service from someone is the same as violence in itself. As Elijah put it, "But I didn't get paid for that. I got paid for the other thing over here which was a completely different deal". This misrepresentation also makes it difficult for sex workers to obtain justice in the legal system, and Elijah never reported the abuse she suffered while doing sex work. As with any rape, the responsibility for what happened is in no way Elijah's. Many who are not sex workers and who experience rape do not report it to the police, and part of the reason for this is that they know how difficult it can be to be believed, and thus receive justice in the legal system. And we we still blame the victim for having in some way put herself in the situation that led to the violence. Imagine how much more difficult this process can be then when this type of violence happens to a sex worker. It is also a fact that violent criminals have received a reduced sentence when they have raped a sex worker. Elijah hopes that telling this story anonymously can lead to a debate about this which, even though it's been a few years since she experienced it herself, is something that hasn't changed in our society. ​

Another consequence of this fallacy about sex work as violence in itself is that it follows that sex work must therefore be understood as a form of self-harm. But the human soul is complex and it does not consist of straight lines. Elijah is afraid that her motivations for entering sex work may be used against her, or even ridiculed when she tells people about it: For Elijah, selling sexual services has had a healing effect psychologically. When she gets paid for her company, it gives her a sense of emotional safety, which she explains by the fact that her father was absent when growing up. And he compensated for this absence by giving Elijah gifts and money. The extra money that sex sales brought her when she was doing an education was nice, but the emotional aspect has always been most important to her when it comes to sex work. When she gets paid, she feels safe, looked after and wanted. In the same way that living out various forms of kink can have a restorative effect psychologically, there can be elements of kink involved in someone's choice to engage in sex work. And as with everything else, Elijah points out, healing the wounds of the soul is something that is not finished once and for all, but a process that often has to be repeated. ​

 

Elijah also wants to convey that being a sex worker can in many ways be compared to being a therapist. That sex work can be a form of therapeutic activity, and that there is something beautiful about being able to help people in this way. At the same time, she does not want to romanticize this work because it can be a heavy job psychologically.

 

In this anonymized portrait, Elijah has climbed a tree and she is hiding behind it, holding on to it. She told me that she liked tree climbing when she was a little girl, and that she was the one of the kids in the neighborhood who always climbed highest

Untitled-2354.tif
bottom of page