top of page

(English below)

Tantric Domina Kalyss Mercury:

Kalyss Mercury jobber som dominatrix. Det vil si at hun tilbyr sine klienter opplevelsen av å bli dominert, ydmyket, eller påført smerte innenfor trygge rammer, der grenser og ønsker er forhandlet på forhånd. Hun har over 20 års erfaring med dette og hun kombinerer ulike former for kink med tantriske praksiser. Hun holder også foredrag om kink og hun tilbyr workshops til grupper og par. Hun hjelper folk med å bearbeide sine traumer, og med å forstå og leve ut sin seksualitet. Kalyss Mercury har også skrevet en mastergrad i nevropsykologi om de terapeutiske fordelene ved sadomasochisme. For Kalyss er kink, tantra og de psykologiske aspektene ved disse praksisene noe som aldri slutter å være interressant, og hun brenner for å hjelpe folk med å bli bedre kjent med seg selv gjennom slike praksiser.

 

Kalyss Mercury valgte å slå seg ned her i Norge, etter å ha værte en 'travelling dog' store deler av livet, som hun uttrykte det. Hun er opprinnelig fra Brasil, men på grunn av machismo-kulturen der valgte hun å reise ut av Brasil da hun var svært ung. Hun elsker å reise og hennes praksis har gitt henne muligheten til å reise mye. Som antropologen og migrasjonsforskeren Laura  Agustín har vist oss så er det ofte både et rasjonelt og et bevisst valg når kvinner velger å migrere og arbeide i sexindustrien. I motsetning til ideen om sexarbeideren som et agensløst offer for omstendighetene viser hun oss hvordan de som tar slike valg selvfølgelig er sterke, selvstendige og intelligente mennesker.

Det må nevnes at Kalyss sin praksis og hennes klienter ikke blir rammet av sexkjøpsloven, fordi hun ikke tilbyr de formene for seksuelle tjenester som loven forbyr (samleie og oralsex). Dette i seg selv forteller oss kanskje noe om våre smale rammer for hva som er definert som seksualitet, siden hun åpenbart tilbyr former for seksuell nytelse. Men det er også dette som gjør at Kalyss Mercury kanskje er litt mindre utsatt for stigma enn andre sexarbeidere, og at hun dermed  kan stå fram. Kalyss Mercury er opptatt, ikke bare av å bekjempe stigma mot sexarbeidere, men også det stigmaet som fortsatt finnes mot de av oss som er tiltrukket av ulike former for BDSM.

I bildene av kalyss Mercury gjør hun Yoga og hun mediterer i det rommet der hun normalt utfører sitt arbeid. På denne måten viser hun frem flere ulike aspeklter av seg selv.

Tantric Domina Kalyss Mercury:

Kalyss Mercury works as a dominatrix. That is to say, she offers her clients the experience of being dominated, humiliated, or inflicted pain upon within a safe framework, where boundaries and desires are negotiated in advance. She has over 20 years of experience with this and in her work she combines various forms of kink with tantric practices. She also gives lectures on kink and offers workshops on conscious kink for groups and couples. She helps people process their trauma, as well as understanding and living out their sexuality. Kalyss Mercury has also written a master's degree in neuropsychology on the therapeutic benefits of sadomasochism. For her, kink, tantra and the psychological aspects of these practices are something that never ceases to interest her, and she is passionate about helping people to get to know themselves better through such practices.

Kalyss Mercury chose to settle here in Norway, after having been a 'travelling dog' for large parts of her life, as she put it. She is originally from Brazil, but because of the machismo culture there, she chose to leave Brazil when she was very young. She loves to travel and her practice has given her the opportunity to travel a lot. As the anthropologist and migration researcher Laura Agustín has shown us, it is both a rational and a conscious choice when women choose to migrate and work in the sex industry. In contrast to the idea of ​​the sex worker as an victim of circumstances with no agency of their own, she shows us how those who make such choices are of course strong, independent and intelligent people.

It must also be mentioned that the practice of Kalyssand her clients are not affected by the Sex Purchase Act, because she does not offer the forms of sexual services that the law prohibits (intercourse and oral sex). Perhaps this in itself tells us something about our narrow framework for what we as society defines as sexuality. Possibly this also makes her a little bit less stigmatized than some other sex workers, and she can thus allow herself to come forward. Kalyss Mercury is concerned not only with fighting the stigma against sex workers, but also the stigma that still exists against those of us who are attracted to various forms of BDSM and kink. ​

 

In the pictures of Kalyss Mercury, she is doing Yoga and she is meditating in the room where she normally performs her work.In this way she shows us that she is a multifaceted human being.

 

 

 


 

Untitled-2359_edited.jpg
Untitled-2360_edited.jpg
Untitled-2363_edited.jpg
bottom of page