top of page

(English below)

Franscesca:

Da Fransceska var student bodde hun sammen med kjæresten sin, men etter et brudd fant hun seg selv uten et sted å bo, samtidig som hun måtte innse at hun var havnet i en alvorlig depresjon. Og når man befinner seg i en slik mental tilstand kan det være umulig å lete etter en jobb, eller i det hele tatt stå i en jobb om man skulle være så heldig å finne en. Hun forsøkte å få hjelp hos helsevesenet, men fikk beskjed av legen at i psykisk helse var det fullt, det var ikke plass til henne. Heller ikke hos NAV var det noen hjelp å få, og de som møtte henne der trodde ikke på at hun var i en nødssituasjon. De sa at hun ikke så ut som en som var hjemløs fordi hun tok vare på utseendet sitt. Hun trengte først og fremst penger til depositum slik at hun kunne finne seg et sted å bo, noe hun ikke fikk innvilget. Hun bodde litt på sofaen til venner, men følte seg etter hvert som en inntrenger og hun begynte i stedet å bli med tilfeldige menn hjem fra bar for å ha et sted å sove. Etter hvert fant hun ut at hun like greit kunne ta ordentlig betalt for de seksuelle tjenestene som hun gjorde, og på den måten greide hun å spare opp nok penger til depositum og skaffe seg et sted å bo. Men Fransceska var fortsatt i en sårbar tilstand, og ting skulle bli verre før det ble ble bedre. Hun ble i en periode utnyttet av en hallik, som på et tidpunkt hadde torpedoer stående utenfor leiligheten hennes for å passe på at hun tok de kundene som han valgte. Hun kom seg ut av denne situasjonen på egenhånd.

Man skulle kanskje tro at Fransceska aldri skulle ønske å ha noe med sexarbeid å gjøre igjen etter disse opplevelsene, men det var tvert i mot ved å bli en selvstendig næringsdrivende sexarbeider at hun tok tilbake makten og stoltheten sin. Etter at hun hadde blitt bedre lagde hun sin egen nettside og gjorde kule fotoshoots. For henne var dette helbredende, og hun ser tilbake på denne perioden med nostalgi. Mange av kundene hennes fra denne tiden er blitt hennes gode venner, og de har hjulpet henne med mye. Fransceska er veldig glad i sex og hun synes at alt som har å gjøre med seksualitet er uendelig interresant. Hun er opptatt av at vi må legge fra oss skammen rundt seksualitet og tørre å leve ut våre fantasier. I dag jobber hun blant annet på sexfester og hun lærer folk opp om BDSM, trygghet og samtykke.

Fransceska er en spirituell og frihetselskende kvinne som liker seg godt i naturen, og bildet av henne er tatt ved et tjern utenfor Oslo på en varm sommerdag.

Francesca:

When Fransceska was a student she lived with her boyfriend, but after a breakup she found herself without a place to live. At the same time she had to realize that she had fallen into a serious depression. And when you find yourself in such a mental state, it can be impossible to look for a job, or even to stay in a job if you are lucky enough to find one. She tried to get help from the health care system, but was told by the doctor that mental health care was full, there was no room for her. Nor was there any help to get from social services, and those who met her there did not believe that she was in an emergency situation. She primarily needed money for a deposit so that she could find a place to live, which she was not granted. She lived on friends' couches for a while, but gradually felt like an intruder and instead started joining random men home from bars to have a place to sleep. Eventually she found out that she could just as well charge properly for the sexual services she offered, and in that way she managed to save up enough money for a deposit and get a place to live. But Fransceska was still in a vulnerable state, and things were going to get worse before they got better. She was for a period exploited by a pimp, who at one point had torpedoes standing outside her apartment to make sure she took the customers of his choice. ​She got out of this situation on her own, since the police would not help her.

 

You would perhaps believe that Fransceska would never want to have anything to do with the sex trade again after these experiences, but on the contrary it was by becoming a self-employed sex worker that she took back her power and her pride. She created her own website and did cool photo shoots. For her, this was a healing process, and she looks back on this period with nostalgia. Many of her customers from this time have become her good friends, and they have helped her a lot. Fransceska is very fond of sex and she finds everything that has to do with sexuality to be endlessly interesting. She thinks that we must put aside the shame around sexuality and dare to live out our fantasies. Today, she works at sex parties and educates people about BDSM, safety and consent. ​

 

Fransceska is a spiritual and freedom-loving woman, who enjoys being in nature, and the picture of her was taken by a pond outside Oslo, on a warm summer day.

Untitled-2381.jpg
bottom of page