top of page

(English below)

Alma:

Da Alma var en liten jente var hennes største helter latinamerikanske popidoler som Shakira, og hun minnes hvordan hun stadig prøvde å danse som henne, men at hun ikke fikk til de ålende bevegelsene som disse kvinnene behersket. Alma beundret kvinner som var veldig sexy, og som kunne danse. Tanken på at kvinner kunne være så feminine, vakre, karismatiske og sterke som mange av hennes idoler i populærkulturen var, fascinerte henne da hun var barn, og det fascinerer henne fortsatt. Men Alma så aldri for seg at hun kunne være den kvinnen selv. Helt til hun én dag bestemte seg for å gå på et kurs i poledance, og utfordre sin danseskrekk. Hun spurte seg selv: Hva om jeg faktisk kunne jobbet som stripper? Hun visste ingenting om bransjen, hun visste ikke en gang om det fantes klubber i Norge, men etter å ha søkt på nettet og lest seg opp om temaet endte hun opp med å søke jobb som danser på en strippeklubb i Oslo. Og hun fikk jobb! På strippeklubben har hun hatt både opp og nedturer, men det er en tid hun aldri ville vært foruten. Siden den gang har hun jobbet på klubber i Tyskland og Østerrike. I dag jobber hun ikke lenger på klubb, men hun driver et booking-agentur for strippere i Norge. Agenturet har som mål å tilby danserne bedre arbeidsvilkår enn det som er standarden i bransjen i dag. I dette agenturet jobber hun også selv som artist, og hun opptrer som stripper på arrangementer og utdrikningslag.

 

Alma har en bachelorgrad i sosiologi, og hun skrev oppgaven sin om hvordan strippere håndterer skam. Hun intervjuet sine kolleger på strippeklubben til oppgaven. Hun har også vært i media i forbindelse med en debatt om muligheten for nedstengning av strippeklubbene, og hennes kronikk i dagsavisen 'Smarte, sterke strippere' setter skapet på plass i debatten. Les den her:

https://www.dagsavisen.no/debatt/2022/09/24/smarte-sterke-strippere/

Alma er også en engasjert dyreverner og i bildene av henne holder hun to syke kattunger som hun tok vare på i en periode.

Alma:

When Alma was a little girl, her biggest heroes were Latin American pop idols like Shakira, and she remembers how she kept trying to dance like her, but that she couldn't get the moves these women mastered right. Alma admired women who were very sexy and who could dance. The idea that women could be as feminine, beautiful, charismatic and strong as many of her idols in popular culture were, fascinated her as a child, and it still fascinates her. But Alma never imagined that she could be that woman herself. Until one day she decided to take a course in pole dancing, and challenge her fear of dancing. She asked herself: what if I could actually work as a stripper? She knew nothing about the industry, she didn't even know if there were clubs in Norway, but after searching online and reading up on the topic, she ended up applying for a job as a dancer at a strip club in Oslo. And she got a job! At the strip club, she has had both ups and downs, and it is a time she would never be without. Since then she has worked at clubs in Germany and Austria. Today she no longer works at a club, but she runs a booking agency for strippers in Norway. The agency aims to offer the dancers better working conditions than what is the standard in the industry today. In this agency, she also works as an artist herself, and she performs as a stripper at events and stag parties.

 

Alma has a bachelor's degree in sociology, and she wrote her thesis on how strippers deal with shame. She interviewed her colleagues at the strip club for the assignment. She has also been in the media in connection with a debate about the possibility of closing the strip clubs: https://www.dagsavisen.no/debatt/2022/09/24/smarte-sterke-strippere/

 

Alma is also a committed animal rights activist and in her pictures she holds two sick kittens that she looked after for a period. 

Untitled-2339.jpg
Untitled-2351.jpg
bottom of page