top of page

(English below)

 

Om grensesetting:

 

" ... og i det siste har jeg lært mye om å sette grenser: Å være i en situasjon og si tydelig og høyt nei og ja var noe det ble mye mer åpenbart for meg at jeg trengte å gjøre når jeg drev med sexarbeid. For da kunne jeg ikke gå inn i en kundesituasjon og ikke være sikker på hva mitt ja og mitt nei er ... og jeg tillot meg selv å være mye strengere, og liksom ... dette er greit og dette er ikke greit. Med sexarbeid må man takle situasjonen ... For jeg må beskytte meg selv. Selv om det ikke har tatt bort alle traumene fra det voldelige forholdet så har det lært meg mye som jeg bruker i dag i mitt privatliv. Så det har vært en positiv opplevelse i forhold til traumer da ... for meg. Å oppleve at det gikk bra å møte noen og være intim. Og at det gikk bra igjen og igjen og igjen. Så ... sexarbeid og sugardating-arbeid, det har hjulpet meg mye ... med å kunne være rundt menn, med å sette grenser, og med å få lov til å føle, finne ut ... hva vil jeg egentlig?" (Sana)

"På strippeklubben ble jeg herda veldig fort ... jeg fikk fort venner ... jeg ble tatt under vingen til de romanske damene, Og jeg vokste veldig fort der inne. Og jeg hadde ikke vært, altså det var ... jeg har grått, jeg har vært dødssliten, og opplevd mye rart. Men samtidig ... det har forma meg, for det ga meg så mye selvtillit. Jeg lærte å sette grenser. Det lærte meg å verdsette min tid og min energi. Og det lærte meg å stå opp for meg selv. Ta ... ja, rett og slett bare større kontroll i mitt eget liv. Det har gitt meg et bedre forhold til venner, et bedre sexliv. Altså folk sa til meg, begynte å si til meg ... at du gløder." (Alma)

 

"Noen ganger, du vet, selvfølgelig når du lærer om grensesetting, og når du uttrykker grensene dine med klarhet, det er viktig å være tydelig; dette er reglene, dette er hva jeg tillater, dette er hva jeg ikke tillater. Ja, selvfølgelig kommer folk til å presse, men du må bare sette foten ned. Så jeg avviser dem på en medfølende måte. Jeg prøver å være medfølende. Og det er, altså, jobben min er ikke å svare på meldingene dine. Jeg ønsker ikke å ha en samtale med deg. Men kanskje neste gang, vet du, hvis du skal kontakte en 'mistress', da kommer du til å være tålmodig." (Kalyss Mercury)

 "Altså det å jobbe på strippeklubb ... ja da måtte man jo være flink til å sette grenser. Ellers blir man jo bare spist opp levende der inne." (Jeanette)

 

Det er jo ... jeg vil si det er den viktigste delen av jobben da, å kunne det. Og jeg tror kanskje det er der traumer kommer inn da, for hvis du ikke klarer å sette grenser så gjør du fort ting du ikke vil da, eller ting du angrer på. Altså akkurat som når du er intim med en partner da, så hvis du ikke føler at grensene dine blir respektert da så er jo det vondt og skummelt. Så i en sånn setting så er det jo sånn at, altså med mindre du har klienter som er skikkelig sympatiske og lytter til deg og passer på at du holder dine grenser ... men som regel så er det jo du som må passe på at dine grenser blir holdt. Og det kan nok gjøre vondt på et personlig plan, å vite at du ikke klarer det. Så jeg har faktisk merket ... også i mitt personlige liv da, og det er jo en måte som jobben faktisk har påvirket meg positivt ... at jeg har blitt mye flinkere til å sette grenser også på et personlig plan: Hvis jeg er på byen, eller er intim med en elsker eller hva som helst. At jeg setter en grense når jeg faktisk har behov for det. Så det har hatt en positiv effekt på meg." (Jeanette)

 

On setting boundaries:

 

" ...and at least lately, I've learned a lot about setting boundaries. Being in a situation and saying clearly and loudly no and yes was something that it became much more obvious to me that I needed to do when I was doing sex work. Because then I couldn't go into a customer situation and not be sure what my yes and my no are ... and I allowed myself to be much stricter, and like ... this is okay and this is not okay. With sex work, you have to deal with the situation ... Because I have to protect myself. Although it hasn't taken away all the trauma from the abusive relationship, it has taught me a lot, which I use today in my private life. So it has been a positive experience in relation to trauma then ... for me. To experience that it went well to meet someone and be intimate. And that it went well again and again and again. So ... sex work and sugar dating work, it has helped me a lot ... with being able to be around men, with setting boundaries, and with being allowed to feel, to find out ... what do I really want?" (Sana)

"At the strip club, I quickly made friends ... I was taken under the wing of the Romanian ladies, And I grew a lot there. And I hadn't been, it was ... I have cried, I've been dead tired, and experienced a lot of strange things. But at the same time... it has shaped me, because it gave me so much self-confidence. I learned to set boundaries. It taught me to value my time and my energy. And it taught me to stand up for myself. Take ... yeah, just more control in my own life. It's given me a better relationship with friends, a better sex life. So people told me, started telling me ... that you glow." (Alma)

 

"Sometimes, you know, of course when you are learning boundaries, and when you express your boundaries with clarity, it's important to be clear, you know, these are the rules, this is what I allow, this is what I don't allow. Yeah, of course people are going to push, but you just have to put your foot down. So I'll just close it in a compassionate way. I try to be compassionate. And it's like, look, my job is not to answer your messages. I do not want to have a conversation with you. But maybe next time, you know, if you're going to contact a mistress, you're going to be patient. This is being cruel to be kind." (Kalyss Mercury)

"In other words, working at a strip club... then you have to be good at setting boundaries, otherwise you'll just be eaten alive in there." (Jeanette)

 

It's ... I'd say it's the most important part of the job, to be able to do that. And I think maybe that's where trauma comes in, because if you can't set boundaries, you quickly do things you don't want to do, or things you regret. In other words, just like when you are intimate with a partner: If you don't feel that your boundaries are respected then it can be painful and scary. So in a setting like that ... unless you have clients who are really sympathetic and listen to you and make sure that you keep your boundaries ... but as a rule, it's you who has to make sure that your limits will be kept. And it can probably hurt on a personal level, to know that you are not able to do this. And I have actually noticed ... also in my personal life, that this is a way that the job has actually affected me ... in that I have become much better at setting boundaries also on a personal level: If I am out on the city ... or being intimate with a lover, or whatever: I set a boundary where I actually need it. So it has had a positive effect on me in that way." (Jeanette)

bottom of page