top of page

(English below)

 

Om organisert kriminalitet:

"... men organisert kriminalitet, det er en helt annen ting! Jeg kommer fra det livet, så jeg har måttet innse at alle traumene som jeg har måttet forløse mest sannsynlig kom fra de årene. For når du er i den situasjonen har du ingen sjanse til å velge noe som helst. Noen ganger vekker de deg når du sover, det kommer an på stedet ... og da kan du heller ikke si nei, for hvis du gjør det blir du kastet ut. Og du trenger pengene!" (Andi)

 

"Da jeg begynte å jobbe som eskorte møtte jeg også mange andre mennesker som var i en lignende situasjon som meg, og som ikke hadde det så bra. Så da ble jeg introdusert for en hallik. Så ... han og damen hans tok meg inn sammen med mange andre eskortejenter og vi jobbet fra en leilighet. Men da jeg ønsket å komme meg ut av denne situasjonen så truet de meg på livet. De sa at hvis jeg dro, så ville de komme og hente meg. Så jeg ble tvunget til å gi dem 50 prosent av inntekten min. Da jeg dro sendte de to torpedoer til leiligheten min ... og de ville at jeg skulle gjøre det derfra. Så de sto utenfor døren for å sikre at jeg fortsatte å jobbe fra den leiligheten. Jeg gikk til politiet, men de tok det ikke seriøst. Og de sa: Du valgte dette selv, du var den som skapte dramaet selv, ikke sant? Så de hjalp meg ikke." (Fransceska)

Om å redde seg selv fra organisert kriminalitet:

 

"Da jeg ville dra, la de et press på meg. Så jeg var i virkelig fare. Og de fortalte meg at hvis jeg ikke deltar og hvis jeg ikke hjelper dem, så kunne jeg hente tingene mine og forlate Oslo. Men jeg sa til dem at ... ok folkens, hvis dere vil settes i fengsel i mellom åtte til tolv år, fordi dette er hva dere får i Ungarn, og jeg kjenner ikke den norske loven, kanskje dere får enda mer enn det? Så de satte et press på meg, men jeg hadde ingenting å tape ... Så jeg måtte bare komme meg ut ... Og jeg levde i frykt og jeg skiftet hårfarge tre ganger på seks måneder for å gjemme meg for dem. Jeg hadde annonser du vet, på RealEscorts, med annen hårfarge, med skjult ansikt og slike ting. Til slutt gikk jeg tilbake til å være den Andi jeg var før, og jeg tenkte; ok, fokuser! Jeg bryr seg ikke om de vil komme, de kan ringe, og de kan komme og hente meg, men det gjorde de ikke. De hadde ikke noe valg, de måtte la meg gå, fordi jeg var en fare for dem." (Andi)

 

"Jeg kom meg ut av situasjonen på egenhånd. Og etter det tok jeg stoltheten tilbake og ble en uavhengig eskorte. Til slutt vet du, da jeg på en måte hadde bearbeidet traumene mine fra det som skjedde ... bestemte jeg meg for at jeg ikke har tenkt å sitte og synes synd på meg selv! Så jeg gjorde kule fotoshoots, jeg behandlet kundene mine med respekt, og så videre. Og det var slik jeg tok makten og stoltheten min tilbake." (Fransciska)

On organized crime:

​"... but organized crime, that is a whole different thing! I am coming from that life you know, so I had to realize that all the trauma which I had to release most likely came from those years. Because in that situation you have no chance to choose anything. Sometimes they wake you up from you’re sleep, it depends on the place ... and then you can’t say no either because if you do that you are gonna be kicked out. And you need the money!" (Andi)

​"when I started working as an escort I also met a lot of other people who were in an equally desperate situation as me, and were not doing so well. So then I was introduced to a pimp. So ... he and his lady took me in along with many other escort girls and we worked from an apartment. But when i wanted to get out of this situation they threatened me on my life. They said that if I left, then they would come and get me. So I was forced to give them 50 percent of my income. When I left they sent two torpedoes to my apartment ... and they wanted me to do it from there. So they stood outside the door to make sure I continued to work from that apartment. I went to the police but they did not take it seriously. And they said, you chose this yourself, you were the one who created the drama yourself, right? So they did not help me." (Fransciska)

On escaping organized crime:

 

"When I wanted to leave they were putting a pressure on me. So, I was in real danger. And they told me that if I'm not participating and if I'm not helping them, then I could pick up my stuff and leave Oslo. But I told them that ... okay guys, if you want to get into jail between eight to twelve years, because this is what you get in Hungary, and I don't know the Norwegian law, maybe you will get even more than that? Basically they where putting pressure on me. But I had nothing to lose ... So I had to make this move and get out, and I was living in fear and I was changing hair color three times in six months in order to hide from them. I had ads you know on RealEscorts, with different hair color, with hidden face, and things like like that. In the end I returned to the Andi I was before, like okay, focus! I don't care if they want to come, they can call, and they can come and get me, but they didn't. They didn't have a choice, they had to let me go, because I was a danger for them." (Andi)

​"I got out of the situation on my own. And after that I took back my pride and became an independent escort. Eventually you know, when I had sort of processed my traumas from what happened ... I just decided that, you know what: I'm not going to sit around and feel sorry for myself ... I love sex. I want to take back my power! so I went on to make a proper business thing out of it. So I created a website, did cool photo shoots, treated my customers with respect, and so on. And that's how I took my power and my pride back." (Fransceska)

bottom of page