top of page

(English below)

 

Andi:

Andi har jobbet i mange ulike nisjer av sexindustrien i løpet av livet. Hun har vært stripper, pornoskuespiller, eskorte og dominatrix, og dette arbeidet har gitt henne muligheten til å reise rundt i hele verden. Det har vært et fargerikt liv, som hun selv sier. I dag har hun lagt sexarbeid bak seg og hun arbeider nå som ayurvedisk massør og healer, et arbeid som hun føler er beslektet med sexarbeid, siden sexarbeidere er en form for healere. Andi er en spirituell og følsom kvinne som lett kan bli påvirket av andre menneskers sinnstemning og energier. I sexsalg kan man bli utsatt for for mye av andre mennskers noen ganger utmattende energier, og det var på grunn av dette at Andi ønsket å arbeide med noe som kunne gi henne litt mer distanse, slik som det å tilby massasje gjør.

Andi er ikke norsk men da pandemien startet hadde Andi bodd åtte år i Norge. Hun hadde fått tilbud om jobb på et hotell i Oslo  som massør da i stengte samfunnet helt ned, og livet for de av oss som livnærer seg gjennom sexsalg ble mer vanskelig og risikabelt. Og for de av oss som ikke har norsk statsborgerskap ble det enda vanskelige enn for andre, som tross alt hadde tilgang på det minimumet av velferdsgoder som NAV kan tilby. I en kort periode i begynnelsen av pandemien ble det gjort ulovlig å selge seksuelle tjenester i hovedstaden, men uten at noen sexselgere fikk tilbud om kompensasjon for dette. I denne perioden solgte ikke Andi seksuelle tjenester i Oslo. Det var på et senere tidpunkt , da sexsalg igjen offisielt var lovlig, og også én til én-tjenester som massassje og det og drive for eksempel frisørvirksomhet var åpent og lovlig, at utenlandske sexselgere ble utsatt for grove mennneskerettighetsbrudd. På tross av at Pro Sentret, vårt nasjonale kompetansesenter på prostitusjonsfeltet, ikke hadde dokumentert et eneste smitteutbrudd i forbindelse for markedet for sexsalg beskrev sentrale aktører i politiet sexarbeidere med den xenofobiske ordbruken 'smittebomber', og mange utenlandske sexarbeidere ble arrestert og deportert i løpet av vinteren 2021.

Andi har valgt å etablere seg som massør i hjemlandet, fordi hun ved tilfeldigheter møtte folk som hun var på bølgelengde med; andre som var opptatt av spiritualitet, slik som henne. Så hun bestemte seg for å bli værende i Ungarn. Men hun har fortsatt traumesymptomer på grunn av det hun har vært utsatt for av det norske politiet, ikke bare under pandemien, men også tidligere. Andi er her avbildet med sin hund Csini. Da Andi ble deportert fikk hun ikke muligheten til å ta med seg noen eiendeler, og heller ikke hunden, som hun er så glad i. Hunden ble passet på av en god venn i et helt år, helt til Andi fikk muligheten til å reise tilbake og hente eiendelense sine og Csini.

Andi: ​

Andi has worked in many different niches of the sex industry during her life. She has been a stripper, porn a actress, an escort and a dominatrix, and this work has given her the opportunity to travel around the world. It has been a really colorful life, as she puts it. Today, she has put sex work behind her and she now works as an Ayurvedic masseuse and healer, a job which is similar to sex work, since sex workers can be seen as healers. Andi is a spiritual and sensitive woman who can easily be influenced by other people's moods and energies. When selling sexual services one can be exposed to too much of other people's sometimes draining energies, and it was because of this that Andi wanted to work with something that could give her a little more distance, as offering massages does. ​

When the pandemic started, Andi had lived in Norway for eight years. She was in the process of training and redefining herself as a masseuse, and had been offered a job at a hotel in Oslo when we closed down society completely, and life for those of us who make a living selling sex became more difficult and risky. And for those who do not have Norwegian citizenship, it was even more difficult than for others, who after all had access to the minimum welfare benefits that NAV can offer. For a short period at the beginning of the pandemic, it was made illegal to sell sexual services in the capital, but without any sex sellers being offered compensation for this. During this period, Andi did not sell sexual services in Oslo. It was at a later point in time, when sex sales were again officially legal, as well as one-to-one services such as massages and and  for example hairdressing businesses were open and legal, that foreign sex sellers were exposed to gross human rights violations. Despite the fact that Pro Sentret, our national competence center in the field of prostitution, had not documented a single outbreak of Covid-19 in connection with the market for sex sale, key players in the police described sex workers with the xenophobic term 'infection bombs', and many foreign sex workers were arrested and deported in the winter of 2021.

Andi has chosen to establish herself as a masseuse in her home country, because by chance she met people with whom she felt connected to when she travelled there; others who were concerned with spirituality and healing. So she decided to stay. But she still has symptoms of PTSD due to what she has been exposed to by the Norwegian police. Andi is pictured with her dog Csini. When Andi was deported, she was not given the opportunity to take any of her belongings with her, nor the dog, which she loves so much. The dog was looked after by a good friend for a whole year, until Andi had the chance to return and pick up her belongings as well as Csini.

Untitled-2357.jpg
bottom of page