top of page

(English below)

 

Om arbeid og om sex som arbeid:

"Jeg vil ikke råtne på et kontor!" (Jeanette)

 

"Jeg synes bare det er synd at på en eller annen måte, når vi snakker om å "selge kroppen sin", så snakker vi bare om sexarbeid. Men jeg tror at for meg ... det å være telefonselger: Der ville jeg  solgt kroppen min. Og der ville jeg ødelegge meg selv! Det er for meg, det ville være drepen. Eller bare det at for å få en jobb i samfunnet vårt, så må du liksom hevde at det er din 'drømmejobb', uansett om det er det eller ikke. For det er de som trives som telefonselgere ... noen mennesker har det bra som telefonselgere! Det er også de som trives som sexarbeidere. Og hva folk liker å gjøre er forskjellig fra person til person." (May)

 

"Det er vanskelig å være ... jeg er også litt 'anti-arbeid'. Og jeg skulle ønske jeg hadde dekket alle utgifter og alt. Og at jeg aldri måtte tenke på penger. Jeg er litt imot penger og hele den greia, den måten som vi har satt opp ting på. Jeg skulle ønske jeg bare kunne være ... og bare få folk til å føle seg bra ... og vekke seksualitet i andre ... og bare danse! Men i dette samfunnet er jeg tvunget å jobbe, og da kan jeg i det minste gjøre det og ha yrkesstolthet over å være stripper på en måte. 'Best av begge verdener, ikke sant? Vi kan ha et lengre perspektiv på ting som arbeid og kapitalisme, men samtidig være stolt her og nå av arbeidet vi gjør." (Alma)

"Folk sier ting som, du vet, at folk bare går inn i bransjen fordi de er desperate og fordi de må, som er greit nok, mange mennesker gjør det. Men det er også mange mennesker som aldri ville gjort det. Uansett hvor desperat situasjon de var i. Så, du kan argumentere med det faktum at folk som går inn i det faktisk ofte er folk som egner seg til å være i denne bransjen. Kanskje det fungerer for dem." (Kitty Azora)

"... men det er folk som elsker jobbene sine og det er folk som hater jobbene sine i alle bransjer. Det er ikke det at det er en dårlig bransje." (Kalyss Mercury)

"Jeg begynte med det fordi jeg trengte en jobbb. Og det var veldig rart fordi jeg søkte mange jobber, da var jeg nitten, og jeg søkte overalt, men fikk ikke jobb. Og jeg hadde laget den cven. Også så tenkte jeg, at nå skal jeg gjøre noe helt vilt. Jeg hade drømt om å være stripper siden jeg var 16. Også ble det til en slags ...  indre revolusjon ... for jeg likte det godt." (Pandora)

"Kanskje vi ikke ønsker å leve opp til de dumme reglene i samfunnet, fordi vi ikke forstår begrepet hierarki. Og vi vil ikke lide i jobbene våre. Da jeg jobbet som frisør, og som bartender ... kroppen min gjorde så vondt etter en stund, jeg hadde så vondt. Nesten hver dag, i nakken og kroppen, ja fra frisørjobben. Og samfunnet vårt indoktrinerer dette i oss ... at du må jobbe, jobbe, jobbe! Du kan ikke være lat, og så videre. Men jeg er ikke lat, jeg kan bare være veldig produktiv klokken ett om morgenen! Og uansett så er det en kapitalistisk ... og kristen , en protestantisk konstruksjon, dette. At du skal frykte Gud, og gå på jobb, og liksom være produktive små monstre. Men ja, folk er ment å være late, og vi er ment å hvile. Så kanskje det er derfor de ser ned på oss, for vi anstrenger oss ikke for å passe inn, vi bryr oss ikke om å jage status. Vi deltar ikke i den lille konkurransen deres." (Kitty Azora)

"Så hva er problemet med å, du vet, at hvis du trenger en massasje, så går du og betaler noen for en massasje. Også kan du gå til en psykolog eller du kan snakke med vennene dine, dere kan ta kaffe og du vet, snakke om problemene, ikke sant? Men hvis det er noe mer alvorlig da , så bør du snakke med en psykolog. Så hvorfor kan vi ikke outsource denne delen av livet også da, spesielt når det gjelder visse typer fetisjer og kink? (Kalyss Mercury)

 

"En sexarbeider er en person som selger en tjeneste som sender et seksuelt fokus på den som selger tjenesten. Og mer enn noe annet så er en sexarbeider alltid en av arbeiderne på gulvet. Ikke en mellomleder, eller ikke noen som arrangerer møter med andre. Aldri noen som organiserer arrangementer eller har et fjernt forhold til sex. En sexarbeider er alltid nært knyttet til sex. Hvis ikke så er du ikke en sexarbeider, du er en sex ... manager. " (Lilith)

 

"Intensjon er veldig viktig. Hvis noen for eksempel kjøper et par brukte sko av deg gjennom Finn.no for å snuse på dem, vil jeg ikke si at det er sexarbeid. Men hvis du har solgt dem fordi noen vil snuse på dem, så er det noe helt annet. Det er to helt forskjellige verdener." (Alexa)

On work and sex as work:

"I don't want to rot in an office!" (Jeanette)

 

"I just think it's a shame that somehow, when we talk about 'selling your body', we talk only about sex work. But I think that for me ... to be a telemarketer: That would be selling my body. And that would be destroying myself! It's for me, it would be the killer. Or just that in order to get a job in our society, you have to sort of claim that it's your 'dream job', regardless of whether it is or not. Because there are those who thrive as telemarketers ... some people have a great time as telemarketers! There are also those who thrive as sex workers. And what people enjoy to do is different from person to person." (May)

​"It's hard to be ... I'm also a bit 'anti-work'. And I wish I had all my expenses and everything covered. And that I never had to think about money. I'm a bit against money and that whole thing, the way we've set things up. I wish I could just be ... and just make people feel good ... and arouse sexuality in others ... and just dance! But in this society I am forced to work, and then at least I can do it and have professional pride in being a stripper in a way. 'Best of both worlds' right? We can have  a longer perspective on things like work and capitalism ... but at the same time be proud here and now of the work that we do." (Alma)

"People say like, you know, that people only go into the industry because they're desperate and because they have to, which is fair, like a lot of people do that. But there is also a lot of people that would never do that. No matter how desperate.  So, you can argue with the fact that people who do go into it are actually,´... like maybe they are suitable to be in this industry. Maybe it does work for them." (Kitty Azora)

 " ... but there's people who love their job and there's people who hate their job in every industry. It's not that it's a bad industry." (Kalyss Mercury)

"I started with this because I needed a jobb. And it was very strange because I applied for many jobs, at then I was nineteen, and I applied everywhere but I didn't get a job. And I had made a really good cv. And then I thought, because I had dreamed of being a stripper since I was 16, that now I'm going to do something completely wild. An then it turned into a kind of ... inner revolution ... because I really enjoyed it." (Pandora)

"Maybe we don't want to live up to the stupid rules in society, because we don't understand the concept of hierarchy. And we don't want to suffer in our jobs. When I worked as a hairdresser, and as a bartender ... my body hurt so much after a while, I had so much pain. Almost every day, in my neck and my body, yes from the hairdressing job. And our society indoctrinates this in us ...that you have to work, work, work! You can't be lazy, and so on... but I'm not lazy, I can just be very productive at one in the morning! And, anyway it is a capitalist ... and Christian, a Protestant construct, this. That you should fear God, and go to work, and be productive little monsters. But yes, we are meant to be lazy, people are meant to be lazy, and we are meant to rest. So maybe that's why they look down on us, because we don't make an effort to fit in, we don't care about chasing status. We are not participating in your little competition." (Kitty Azora)

"So what's the problem with like, you know, if you need a massage, you go and pay someone for a massage. You can get a psychologists or you can talk to your friends, having coffee and you know, talk about your problems, yeah? But if it's something more serious, you want to go talk to a psychologist. Why can't we outsource this part of life too, especially in terms of certain types of fetishes and kink?" (Kalyss Mercury)

"A sex worker is a person who sells a service that sends a sexual focus on the person selling the service. And more than anything else, a sex worker is always one of the workers on the floor. Not a middle manager, or not someone who arranges meetings with others. Never someone who organizes events or has a distant relationship with sex. A sex worker is always closely related to sex. If not, you're not a sex worker, you're a sex ... manager."  (Lilith)

 

"Intention is very important. For example, if someone buys a pair of used shoes from you through Finn.no to sniff them, I wouldn't say that that's sex work. But if you have sold them because someone will sniff them then that is something else entirely. Those are two completely different worlds." (Alexa)

 

bottom of page