top of page

(English below)

Jeanette:

Da jeg spurte Jeanette om hva hun studerer så svarte hun meg at hun anså at dette ikke var relevant fordi hun ikke regner med å arbeide med det som hun studerer når hun er ferdig med studiene. Hun studerer det hun studerer først og fremst fordi det er noe hun har interesse av, også kanskje hun kan jobbe med det på deltid i fremtiden. For henne er sexarbeid og nærmere bestemt det å jobbe som eskorte en karriere som hun har valgt og som hun satser fullt og helt på. Hun planlegger å bruke pengene som hun tjener på investeringer som hun kan leve av på sikt. Det er viktig for henne å ikke være avhengig, verken av en mann eller en arbeidsgiver, og det å være selvstendig næringsdrivende sexarbeider er en fin måte, for henne , til å oppnå økonomisk selvstendighet. Hun har tidligere jobbet både som eskorte og som stripper i utlandet og hun er frustrert over innstillingen som folk har til sexarbeid og sexarbeidere i Norge, og det store stigmaet som vi produserer rundt slike virksomheter her.

Jeanette elsker friluftsliv, og hobbyen hennes er fjellklatring. Derfor inviterte hun meg med på klatretur et sted i Østmarka for å ta bilder. Det var meningen at jeg også skulle klatre litt, og ta anonymiserte bilder av henne i fjellveggen. Men på tross av at hennes venninne som er klatreinstruktør gjorde en utmerket jobb med å motivere meg til å tørre dette, så greide jeg det altså ikke – høydeskrekken tok overhånd. Nærbildet av Jeanette  i klatreveggen er altså ikke tatt av meg, men av hennes venninne. Men siden Jeanette er anonym kan jeg ikke avsløre hvem venninnen er og da kan hun dessverre ikke krediteres for bildet.

Jeanette:

When I asked Jeanette what she is studying, she replied that she considered this not relevant because she does not expect to work with what she is studying when she has finished her studies. She studies what she studies primarily because it is something she is interested in, and maybe she can work with it part-time in the future. For her, sex work and more specifically being an escort is a career that she has chosen and that she is fully committed to. She plans to use the money she earns from this on investments that she can live off in the long term. It is important for her not to be dependent, either on a man or an employer, and being a sex worker is a way for her to achieve financial independence. She has previously worked both as an escort and as a stripper abroad and she is frustrated by the attitude people have towards sex work and sex workers in Norway, and the great stigma that we produce around such businesses here. ​

 

Jeanette loves the outdoors and her hobby is mountain climbing. So she invited me on a climbing trip to take pictures. I was supposed to climb a bit too, and take anonymous pictures of her like this. But despite the fact that her friend, who is a climbing instructor, did an excellent job of motivating me to try this, I didn't manage it - my fear of heights got the better of me. The close-up of Jeanette on the climbing wall was not taken by me, but by her friend. But since Jeanette is anonymous, I cannot reveal who her friend is and unfortunately she cannot be credited for the picture.

 

Untitled-2388.jpg
bottom of page