top of page

English below)

 

Dante:

Dante kom til Norge for å jobbe i byggebransjen. Han jobbet i fire måneder uten å få noen betaling, alt han fikk var mat og en seng å sove i, og en dag ble han lei: En kveld da han var på nettet var det noen som tilbydde han penger mot sex, og ved å gjøre sexarbeid kom han seg vekk fra den utnyttende situasjonen.

 

Det som skjedde med Dante i byggebransjen kan defineres som menneskehandel slik som det er beskrevet i Palermo-protokollen, og andre steder. Salg av seksuelle tjenester var et middel som Dante brukte til å unnslippe situasjonen han befant seg i. Når det kommer til situasjoner med menneskehandel eller tvang, om det er snakk om sexindustrien eller andre bransjer, så foretrekker faktisk mange å bli i situasjonen eller å forsøke å komme seg ut av den uten hjelp fra myndighetene, siden risikoen for å bli 'reddet' ved å bli deportert er så stor. Sexarbeid er ikke alles yrkesvalg nummer én, men noen ganger kan det være et pragmatisk middel til migrasjon eller til å skaffe seg et bedre liv. Selv om Dante unnslapp den uakseptable situasjonen han befant seg i ønsker han ikke å leve av sexarbeid på sikt fordi dette er en form for arbeid han tror at kan være skadelig i det lange løp. Men det krever både styrke, kreativitet, og mot for å greie det som Dante har greid, og det er viktig for han å ikke bli sett på som et offer. Han er også bekymret for å bli utsatt for stigma og at hans fremtidsmuligheter kan bli satt på spill, og derfor er han anonymisert her.

 

Dante føler en dyp kjærlighet til alle dyr og planteliv, og her er han portrettert med en kylling sittende på skulderen.

Dante:

Dante came to Norway to work in the construction industry. He worked for four months without receiving any payment, all he got was food and a bed to sleep in, and one day he got fed up: One night when he was online someone offered him money in exchange for sex, and by doing sex work he got away from the exploitative situation.

 

What happened to Dante in the construction industry can probably be understood as human trafficking as it is described in the Palermo Protocol and elsewhere. Selling sexual services was a means that Dante used to be able to escape the situation he found himself in. When it comes to situations of human trafficking or coercion, whether it is the sex industry or other industries, many people prefer to stay in the situation or to try to get out of it without help from the authorities, since the risk of being 'rescued' by being deported is so big. Sex work is not everyone's number one career choice, but sometimes it can be a pragmatic means of migration or a way to obtain a better life. Although Dante escaped the unacceptable situation he found himself in, he does not want to make a living from sex work in the long term because this is a form of work that he believes can be harmful in the long run. But it takes both strength, creativity and courage to do what Dante has done, and it is very important for him not to be seen as a victim. He is also worried about being exposed to stigma and that his future opportunities could be put at risk, and therefore he is anonymized here.

 

Dante feels a deep love for all animal and plant life, and here he is portrayed with a chicken perched on his shoulder.

bottom of page