top of page

(English below)

Ordliste:

Prostitusjon/ prostituert: stigmatiserende og utdatert terminologi som detoneter noe kriminelt eller (p)sykelig. 

Sexarbeid/ sexarbeider: paraplybetegnelse for alle som arbeider innen sexindustrien: Pornoskuespillere, strippere, eskorter, sugarbabies, domintrixer, og annet.

Sexselger/ sexsalg/ sexkjøper: Når man vil presisere at man snakker om den typen sexarbeid som innebærer kroppskontakt, som samleie eller oralsex.

Å oute/ å bli outet: At noen andre enn en selv avslører at man har en stigmatisert identitet, slik som å være skeiv, eller det å være sexarbeider.

Kink: Sekkebetegnelse for ikke-normative seksuelle praktiser eller fantasier

Fetish: Å være seksuelt fiksert på en spesifikk kroppsdel, eller et spesifikt objekt.

BDSM: Eritiske praksiser eller rollespill som involverer å binding, disiplin, dominans, underkastelse, sadisme, eller masochosme

Vanilje: En term som brukes til å beskrive 'vanlig' eller 'ikke-kinky' seksuell adferd.

OnlyFans: OnlyFans er en app der brukeren kan legge ut eget innhold, også kan de som ønsker tilgang til dette innholdet betale for dette. Denne appen kan selvsagt brukes til å dele oppskrifter og sminkevideoer, eller hva som helst, men den er blitt en suksess takket være sexarbeidere, som bruker den til å dele og få betalt for eget erotisk og pornografisk innhold.

Nevrodiversitet/ å være nevrodivergent: Å ha en nevrologisk utvikling, en hjernefunksjon og en atferd som anses som annerledes. Eksempler på tilstander som ofte faller inn under begrepet nevrodiversitet er autisme, ADHD, og Tourettes syndrom. Bruken av begrepet nevrodivergent (om enkeltindivider) og nevrodiversitet (om gruppe) kan skape et mer positivt syn på ulikheter og variasjoner i samfunnet. Derfor foretrekker mange med en slik tilstand begrepet nevrodiversitet frem for begrepet nevroutviklingsforstyrrelse. (definisjonen er hentet fra store norske leksikon)

Dictionary:

 

Prostitution/prostitute: stigmatizing and outdated terminology that detonates something criminal or a form of sickness.

 

Sex work/sex worker: umbrella term for anyone who works in the sex industry: Porn actors, strippers, escorts, sugar babies domintrixes, and others.

 

Sex seller/sex sales: When you want to specify that you are talking about the type of sex work that involves body contact, such as intercourse or oral sex.

 

Outing/being outed: That someone other than yourself reveals that you have a stigmatized identity, such as being queer or being a sex worker.

 

Kink: Slang term for non-normative sexual practices or fantasies

 

Fetish: Being sexually fixated on a specific body part, or a specific object.

 

BDSM: Erotic practices or role-play involving bondage, discipline, domination, submission, sadism, or masochism ​

 

Vanilla: A term used to describe 'regular' or 'non-kinky' sexuality. ​

 

OnlyFans: OnlyFans is an app where the user can post their own content, and those who want access to this content can pay for this. This app can of course be used to share recipes and makeup videos, or whatever, but it has become a success thanks to sex workers, who use it to share and get paid for their own erotic and pornographic content. ​

 

Neurodiversity/being neurodivergent: Having a neurological development, a brain function and a behavior that is considered different. Examples of conditions that often fall under the term neurodiversity are autism, ADHD, and Tourette's syndrome. The use of the term neurodivergent (about individuals) and neurodiversity (about groups) can create a more positive view of inequalities and variations in society. Therefore, many with such a condition prefer the term neurodiversity to the term neurodevelopmental disorder. (the definition is taken from the Norwegian encyclopedia) ​

 

bottom of page