top of page

(English below)

 

Om sexkjøpsloven og hallikkparagrafen:

"...det er den som gjør det utrygt og det er derfor ting skjer og det er derfor ... ja denne sexkjøpsloven er som ... altså du merker at det er en enorm forskjell på å jobbe i utlandet og her. For eksempel, der jeg bodde før så er det ulovlig for begge parter. Så screening av klienter er mer vanlig, og mulig da. Fordi begge gjør noe ulovlig, er det faktisk enklere. Og det er mye mer vanlig å motta et bilde av en ID eller en lenke til en profil og slike ting. ... mens hvis du prøver dette her så vil du ikke få noen kunder. Og det er bare slik det er. Så du går bokstavelig talt inn i et møte i blinde ..." (Jeanette)

 

"... men jeg møter ikke folk som ikke har et sporbart nummer, det gjør jeg veldig sjelden. Jeg har gjort det to ganger tror jeg, og det gikk bra. Men vanligvis har jeg et telefonnummer, eller et navn. Jeg forteller også alltid en venn, som er min sikkerhetsperson hvor jeg skal. Og ja, i følge de norske lovene så er hun definert som hallik da. Og hun gjør noe ulovlig ved å hjelpe meg. Men uten henne ... da vet jeg ikke. Hvis noe skjer da ..." (Jeanette)

"Vi er priviligertie på at vi har en mer åpen seksuell frihet. Og at vi, altså homofile menn som selger sex, eller menn som selger sex da ...  Loven er, den bryr seg ikke om oss, ingen vokter oss og ingen er bekymret for oss. Ingen prøver å redde oss ved å kaste oss ut av landet. Jeg føler at jeg er veldig privilegert, som en nordisk utseende, homofil sexarbeider." (Gabriel)

On the law:

"...that's what makes it unsafe and that's why things happen and that's why ... yes this sex purchase law is like ... you notice there's a huge difference between working abroad and here. Like, where I used to live it is illegal for both parties. So screening clients is more common, and possible then. Because both are doing something illegal, its actually easier. And it's much more common then to receive a picture of an ID or link to a profile and things like that. while if you are trying this here you will not get any clients. And that's just the way it is. So you literally go into a meeting blind, as it were ..." (Jeanette)

​"... but I don't meet people who don't have a traceable number, I very rarely do that. I've done it twice I think, and it went well. But usually I have a phone number, or a name. I also always tell a friend, who is my safety person. And yes, according to the Norwegian laws then she is defined as a pimp. And doing something illegal by helping me. But without her ... then I don't know. If something happens then ..." (Jeanette)

"We are privileged to have a more open sexual freedom. And that we, I mean gay men who sell sex, or men in general who sell sex ... The law is, it doesn't care about us, no one guards us and no one is worried about us. Nobody is trying to save us by throwing us out of the country. I feel very privileged, as a Nordic-looking, gay sex worker." (Gabriel)

 

bottom of page