top of page

(English below)

Om å lage porno selv:

"Jeg er en DIY-pornstar." (Alexa)

"Når jeg redigerer pornoen og redigerer videoer, så prøver jeg å ha med litt sånn snakking og litt sånn ... naturlige ting da. Jeg prøver å ikke glorifisere det for mye. Jeg vil liksom vise folk at jeg er et ekte menneske og at jeg bruker lube, liksom, at man har ikke en foss i fitta." (Alexa)

"Det er veldig sånn utviklende, altså fy faen så mye jeg har lært bare på å ha den siden! Jeg kunne ikke å redigere videoer for bare to år siden. Men nå har jeg redigert for andre også. Også det å gjøre 'live' ting, og filme for andre produsenter. Det er en utviklingsprosess, altså her har jeg mulighet til å utvikle meg ... på seksualiteten min,  på personligheten min, på video, på foto, og så videre. (Kitty Azora)

 

Det handler om hvordan det er gjort, hvordan det er produsert. At det er kontrakter, at det er samtykke. At alt er ryddig og ingen føler seg pressa inn i noe. Og ikke minst at man kommer inn i det selv! At du velger det selv, og at det ikke er sånn, den der creepy greia ...  'come here, Im gonna make u a pornstar’, liksom. At noen liksom dytter deg inn i det når du egentlig ikke vil selv da. Det er også veldig viktig. (Kitty Azora)

"Jeg betynte jo ... som 90 prosent av alle andre med OnlyFans når pandemien traff. Så da var det jo en måte å være sosial på, og bare gjøre noe. Og dette var noe som passa meg da. Og jeg hadde tenkt på noen sånne cam-sider i mange år før jeg joina. Jeg gjør dette fordi jeg, fordi det gir meg noe og fordi det er interessant. Og jeg utvikler min egen seksualitet. Også er det interresant at det finnes noen som er villige til å betale for å se på meg! Også spesielt de som kommer ogjen og igjen. Én ting er de som på en måte betaler for å se hva det er for noe, men så blir de en måned til. Eller de som har blitt et helt år! Og jeg er en ganske vanlig person, eller jeg føler at jeg ser bra ut, men jeg er ganske vanlig. Jeg er ikke veltrent, jeg har kviser. Jeg legger ut bilder som ... her er jeg liksom! (May)

On making porn:

 

"I'm a DIY porn star." (Alexa) ​

 

"When I'm editing the porn and editing the videos, I try to include a little bit of talking and a little bit of ... natural stuff then. I try not to glorify it too much. I kind of want to show people that I'm a real person and that I use lube, for example, I don't have a waterfall in my pussy." (Alexa) ​

 

"It's very developmental,  I've learned so much just from having that site! I could not edit videos just two years ago. But now I've edited for others too. Also doing live things, and film for other producers. It's a development process. So here I have the opportunity to develop myself ... on my sexuality, on my personality, on video, on photography, and so on. (Kitty Azora)

 

It's about how it's made, how it's produced. That there are contracts, that there is consent... That everything is orderly and nobody feels pressured into anything. And not least that you get into it yourself! That you choose it yourself, and that it's not like that, that creepy guy ... 'come here, Im gonna make u a pornstar', sort of. That someone kind of pushes you into it when you really don't want to. That is very important. (Kitty Azora, on ethical porn) ​

 

"I started ... like 90 percent of everyone else with OnlyFans when the pandemic hit. So, then it was a way to be social, and just to do something. And this was something that suited me then ... and I had thought about going into some cam sites like, for many years before I joined. I do this because I, because it gives me something and because it's interesting. And I'm developing my own sexuality. It's also interesting that there are people who are willing to pay to look at me! Also especially the ones who come again and again. It's one thing the ones who kind of pay to see what this is but then they stay another month. Or the ones who have stayed a whole year ! And I'm a pretty average person, or I think I look good, but I'm pretty average. I'm not fit, I have acne. I post pictures like ... Its like, here I am! (May)

bottom of page