top of page

(English below)

Om entreprenørskap:

"Den gode delen med denne bransjen er at hvis du skal jobbe, så kan du jobbe på datamaskinen din, ikke sant? Så for å kunne gjøre det trenger du selvfølgelig litt utdannelse, men ikke så mye, jeg mener offisiell utdanning. Men selv om du ikke trenger å ha offisiell utdannelse, så må du fortsatt utdanne deg selv om du skal lykkes. Du må lære deg selv om markedsføring, innholdsproduksjon og videoredigering. Men dette er ferdigheter som du enten allerede har, eller du kan utvikle selv. Så for meg var dette en god måte å utvikle meg selv på og vokse som en profesjonell. I frisørbransjen og da jeg jobbet som bartender følte jeg aldri at jeg hadde selv de minste utfordringene i jobben min som Jeg ville ha. Du vet, jeg liker å dra nytte av kreativiteten min og ideene mine og besluttsomheten min. Men også bare det med å kunne lage min egen timeplan, siden hjernen min ikke fungerer på en ni til fem basis. " (Kitty Azora) 

 

"... for du vet navnet som jeg har skapt gjennom porno ... det ble en merkevare i løpet av tjue år vet du. Jeg er veldig populær, og når dette navnet kommer opp, da er det forventninger!" (Andi)

 

"Jeg bygger en karriere. Og det er litt spennende å bygge en bedrift. Og jeg liker virkelig å gjøre det. Så jeg gjør det gjennom sosiale medier. Jeg har to plattformer som jeg oppdaterer regelmessig, og jeg bruker også mye tid på bilder, jeg tar mange bilder. Og jeg har en nettside, og jeg holder den oppdatert." (Jeanette) 

 

"Jeg snakker og tenker på jobben min som en profesjonell. For eksempel så spør jeg meg: Hva bør jeg gjøre videre, hva er neste skritt for å få mer eksponering? Og hva må jeg gjøre for å kunne leve av det jeg gjør? Jeg ser på det fra et litt strategisk perspektiv, for eksempel så spør jeg meg hvilke fotografer jeg bør jobbe med neste gang ..." (Alma)

"Et viktig poeng i forhold til sexarbeid er at alt du bruker energi på bør være verdt tiden, på en måte må du se om det er verdt tiden da. Det å svare på meldinger, den administrerende delen av jobben, det er også en del av det som du, som er på en måte det usynlige arbeidet, den ubetalte jobben på siden, som du burde lære deg noen gode teknikker på å møte da. For du får masse spørsmål fra 'timewastere', du får masse telefoner, selv om det står på annonsen din at de ikke skal ringe, bare sende melding. Og da må du ikke svare på telefonen når de ringer, for du har satt en grense og den må du holde." (Sana)

 

On entrepreneurialism:

"The good part about this business is that if you're going to work, you can work on your computer, right? So to be able to do that you of course need some education, but not that much, I mean official education. But even if you don't have to have an official education, you still have to educate yourself if you want to succeed. You have to teach yourself about marketing, content production and video editing. But these are skills that you either already have, or you can develop. So, also for me this was a good way to develop myself and grow as a professional. In the hairdressing industry and when I worked as a bartender I never felt that I had even the smallest challenges in the job that I wanted to have. You know, I like to take advantage of my creativity and my ideas and my determination. But also the thing about being able to set my own schedule, since my brain doesn't work on a nine to five basis." (Kitty Azora)

"...cause you know the name that I have created through porn ... it became a brand in twenty years you know. Like, I am really popular and when this name comes up, there are expectations!" (Andi)

​"I am building a career. And it's kind of exciting, building a business. And I really like doing that. So, I do it through social media. I have two platforms that I update regularly and I also  spend a lot of time on pictures, I take a lot of pictures. And I have a website, and I keep it updated." (Jeanette)

​"I talk and think about my job professionally. Like what should I do next, what is my next step to get more exposure? And like, what do I have to do to be able to make a living doing what I do? I look at it from such a strategic perspective, for example which photographers should I work with next?" (Alma)

"An important point in relation to sex work is that everything you spend energy on should be worth the time, in a way you have to see if it's worth the time. Answering messages, the administrative part of the job, that's also part of it and it is in a way the invisible work, the unpaid work on the side, which you should learn some good techniques to deal with then. Because you get a lot of questions from 'time wasters', you get a lot of phone calls, even if it says on your advertisement that they should not call, just message. And then you must not answer the phone when they call, because you have set a limit and you must keep it." (Sana)

bottom of page